Questions and answers

Czy zakup reklamy internetowej dokonany w Szwajcarii może być opodatkowany stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zamawiający może określić warunek udziału w postępowaniu odrębnie dla każdej z części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać jednocześnie dwóch wykonawców do złożenia oświadczeń i dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zamawiający może zmienić postanowienia umowy polegające na rezygnacji z wyznaczenia terminu częściowej dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zleceniodawca jest zobowiązany zagwarantować wykonawcy zlecenia minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot części kosztów szkolenia dokumentuje się notą czy fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Do kiedy trwa umowa na zastępstwo za pracownicę, która jest nieobecna z powodu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa ewidencja rachunków na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest prawidłowa klasyfikacja budżetowa dla zakupu usług telekomunikacyjnych i najmu centrali telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaka jest stawka amortyzacji dla anten nadawczo-odbiorczych, wież antenowych radiowo-telewizyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką metodą inwentaryzować drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży mieszkania osobie, która robiła remont w tym mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak często pracodawca może zmieniać regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą spółce z tytułu zbyt wczesnego wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy oszacować wartość zamówienia na zakup sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo ująć obraz otrzymany przez urząd w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony pracownika, żeby mógł skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak obliczyć limit przychodów powodujący obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT nieruchomość w remanencie likwidacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik, który nie zawiadomił organu podatkowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować obrót przy użyciu kasy fiskalnej w przychodni stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody z działów specjalnych produkcji rolnej po przekroczeniu progu 2.000.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach wynagrodzenia programistów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć refundację uzyskaną z NFZ po zmianie składu osobowego spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć składki i podatek dochodowy z paczek świątecznych sfinansowanych ze środków obrotowych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak szacować wartość zamówienia na remonty dróg o różnych nawierzchniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia określonego w kwocie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wypełnić JEDZ, gdy żaden z konsorcjantów nie spełnia samodzielnie warunków udziału w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług w postaci praw do emisji gazów cieplarnianych CO2?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto w opisanej sytuacji powinien ponieść sankcje za samowolne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Od kiedy należy naliczać odpłatność dziecka za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy na podatniku ciąży obowiązek przesyłania rejestrów VAT w formie JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy kwalifikować jednorazowe kubki i talerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Po jakiej cenie wprowadzić na magazyn towar otrzymany nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakich sytuacjach pracodawca może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczać zaliczki na podatek dochodowy osoba prowadząca działalność w Niemczech i Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dozwolone jest wynagradzanie prowizyjne określone jako część procenta od obrotu dziennego lub miesięcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy forma jest środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy gmina może określać warunki tworzenia biblioteki szkolnej i świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czyja pieczątka powinna znaleźć się na świadectwie dyrektora szkoły: szkoły, urzędu miejskiego czy gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy możliwe jest zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej bez projektu i robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Król Lidia | Aktualne

Czy można zmieniać czas trwania poszczególnych modułów instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy nabycie koparki podlega opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach jak jak nabycie nowych środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy na izbie przyjęć obowiązuje książka raportów pielęgniarskich, czy tylko na oddziałach szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze matce, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy na podstawie paragonu można odliczyć VAT za przejazdu autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można wydać świadectwo pracy w sobotę, czyli dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel zamierzający podjąć dodatkowe zatrudnienie powinien przedstawić drugiemu pracodawcy świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieobecność na zajęciach szkolnych wpływa na prawo do wynagrodzenia pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czyn pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 ma prawo odmówić pracy w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy odprawa emerytalna należy się przy przejściu na emeryturę po zwolnieniu na podstawie 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy organ może odmówić przyznania zasiłku okresowego z powodu braku środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy posiadacz rachunku bankowego może ustanowić zapis na wypadek śmierci na rzecz cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca był zobowiązany w 1975 r. do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może w jednym miesiącu dokonać dwóch wypłat wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne