Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1965.59.302

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 września 1965 r.
w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251, z 1957 r. Nr 32, poz. 140 i z 1962 r. Nr 66, poz. 326), art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł (Dz. U. z 1955 r. Nr 26, poz. 154, z 1958 r. Nr 62, poz. 307, z 1959 r. Nr 61, poz. 362, z 1960 r. Nr 41, poz. 248, z 1961 r. Nr 2, poz. 7, z 1962 r. Nr 24, poz. 108, z 1963 r. Nr 30, poz. 173 i z 1965 r. Nr 37, poz. 234) zarządza się, co następuje:

Zwolnienie od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów.

§  1.
1. 1
Zwalnia się od podatku gruntowego:
1) 2
grunty państwowe, otrzymane przez indywidualne gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w drodze wymiany i scalenia;
2)
grunty Państwowego Funduszu Ziemi VI klasy i inne grunty VI klasy, które na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych zostaną oddane w dzierżawę lub w użytkowanie indywidualnym gospodarstwom rolnym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym, spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", spółkom do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i spółkom wodnym.
2.
Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do indywidualnych gospodarstw rolnych pod warunkiem uprawiania przez te gospodarstwa w całości innych posiadanych gruntów.
3. 3
Zwolnienie stosuje się:
1) 4
co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 1 - przez okres 1 roku, a gdy grunty takie są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany i scalenia gruntów;
2)
co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 2 - przez okres 5 lat, licząc od roku, w którym nastąpiło oddanie gruntów w dzierżawę lub w użytkowanie; jeżeli jednak objęcie gruntów w dzierżawę lub w użytkowanie nastąpiło w czasie, w którym dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin (zboża i okopowe) jest niemożliwe, zwolnienie przedłuża się o jeden rok.
§  2.
Zwalnia się od podatku gruntowego działki pod okopowe i pracownicze, przydzielone pracownikom zatrudnionym w państwowych gospodarstwach rolnych zgodnie z układem zbiorowym pracy dla robotników i pracowników rolnych.
§  3.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego grunty nieleśne, zalesione w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 166) - także w roku, w którym zalesienie nastąpiło.
2.
Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika po przedstawieniu organowi finansowemu:
1)
w wypadkach przewidzianych w art. 26 i art. 27 ustawy powołanej w ust. 1 - zaświadczenia nadleśniczego terenowo właściwego przedsiębiorstwa lasów państwowych (dyrektora parku narodowego), stwierdzającego dokonanie zalesienia gruntów, jego obszar, rodzaj użytku i klasę; w razie niepodania przez nadleśniczego (dyrektora parku narodowego) rodzaju użytku i klasy gruntu przyjmuje się, że zalesieniem objęto grunty najgorsze;
2)
w wypadkach przewidzianych w art. 28 ustawy powołanej w ust. 1 - niezależnie od zaświadczenia wymienionego w pkt 1 - zezwolenia na zalesienie gruntu, wydanego przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).
3.
Obszar zalesionego gruntu (ust. 2 pkt 1) nadleśniczy (dyrektor parku narodowego) stwierdza:
1)
jeżeli całość gruntów zalesionych, położonych w jednej obwodnicy, nie przekracza 1 ha - na podstawie własnych ustaleń,
2)
jeżeli całość gruntów zalesionych, położonych w jednej obwodnicy, wynosi ponad 1 ha oraz w razie występowania gruntów zalesionych w granicach obrębu w kilku obwodnicach, z których przynajmniej jeden grunt w jednej obwodnicy posiada powierzchnię większą niż 1 ha - na podstawie ustaleń właściwego do spraw geodezji organu prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).
§  3a. 5
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego grunty położone w pasie drogi granicznej, niezbędnym do ochrony granic Państwa, tj. w pasie o szerokości 15 m, przylegającym do granicy Państwa.
2.
Zwolnienie stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez organ do spraw rolnych prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej terenowo właściwej dla miejsca położenia gruntów. Wykaz powinien zawierać następujące dane:
1)
liczbę porządkową,
2)
nazwisko i imię (nazwę) podatnika,
3)
miejsce położenia gruntu oraz
4)
powierzchnię i klasy gruntów, określonych w ust. 1.
3.
Jeżeli na grunty podatnika nie ma podkładu mapowego i klasyfikacyjnego, organ do spraw rolnych wymieniony w ust. 2 z urzędu określi najprostszymi dostępnymi sposobami powierzchnię, rodzaj użytku i klasę gruntów drogi granicznej. Ewentualne sprostowanie tych danych nastąpi po przeprowadzeniu pomiarów i klasyfikacji gruntów stosownie do przepisów o ewidencji gruntów i budynków.
§  4. 6
1.
Upoważnia się organy finansowe prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych do zwolnienia od podatku gruntowego na okres 5 lat gruntów, położonych w miejscowościach określonych w ust. 3, nabytych:
1)
od Państwa w trybie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i z 1963 r. Nr 28, poz. 168); przepis zdania poprzedzającego stosuje się także w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności gruntu lub umowy przedwstępnej;
2)
od indywidualnych właścicieli, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty gospodarstwa rolnego uznanego w myśl obowiązujących przepisów za zaniedbane ekonomicznie, a nabywcy w stosunku do ostatnich właścicieli nie są krewnymi w linii prostej ani powinowatymi w linii prostej.
2.
Zwolnieniem od podatku gruntowego mogą być objęte również grunty nabyte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, jeżeli właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat) rady narodowej stwierdzi, że zagospodarowanie takich gruntów natrafia na poważne trudności, wskutek czego dają one wyniki gospodarcze niższe od przeciętnych na danym obszarze.
3.
Zwolnienie stosuje się w miejscowościach (wsiach) wskazanych przez organy finansowe prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych na wniosek organów finansowych prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych, zaopiniowany przez właściwe do spraw rolnych organy prezydiów tych rad narodowych.
4.
Okres zwolnienia liczy się od roku, w którym nastąpiło nabycie gruntów, a w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności gruntów lub umowy przedwstępnej (ust. 1 pkt 1 zdanie ostatnie) - od roku zawarcia takich umów; jeżeli jednak nabycie gruntów lub zawarcie wspomnianych umów nastąpiło w czasie, w którym dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin (zboża, okopowe) jest niemożliwe, zwolnienie przedłuża się o jeden rok.
5.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedstawienia organowi finansowemu odpowiedniego dowodu nabycia gruntów (umowy notarialnej, orzeczenia sądowego itp.) i po stwierdzeniu okoliczności, że nabycie dotyczy gruntów gospodarstwa zaniedbanego ekonomicznie oraz że nabywcy w stosunku do ostatnich właścicieli nie są ani krewnymi w linii prostej, ani powinowatymi w linii prostej.
6.
Po upływie okresu zwolnienia, przewidzianego w ust. 1, obniża się podstawę opodatkowania w podatku gruntowym z gruntów w tym przepisie wymienionych:
1)
w pierwszym roku po upływie okresu zwolnienia - o 75%,
2)
w drugim roku po upływie okresu zwolnienia - o 50%,
3)
w trzecim roku po upływie okresu zwolnienia - o 25%.
7.
Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio także do gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i gruntów przejętych w myśl obowiązujących przepisów przez Państwo w zagospodarowanie bez względu na miejsce ich położenia, oddanych w dzierżawę lub w użytkowanie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym oraz spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska».
8.
Przepis ust. 7 stosuje się również do gruntów gospodarstw uznanych w myśl obowiązujących przepisów za zaniedbane ekonomicznie, które zostały wniesione w formie wkładu członkowskiego do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub zostały wydzierżawione przez właściciela na okres co najmniej 10 lat rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym oraz spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska».
§  5.
1.
Zwalnia się częściowo od podatku gruntowego grunty orne objęte melioracją, na których uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich. Zwolnienie polega na zmniejszeniu ogólnej kwoty podatku gruntowego należnego z gospodarstwa rolnego o procent, jaki stanowi obszar, na którym uprawy zostały zniszczone, w stosunku do całego opodatkowanego obszaru gospodarstwa rolnego. Zwolnienie stosuje się za ten rok, w którym uprawy zostały zniszczone.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się na wniosek organu do spraw rolnych prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać następujące dane:
1)
liczbę porządkową,
2)
nazwisko i imię (nazwę) podatnika,
3)
miejsce położenia gruntów ornych objętych melioracją,
4)
obszar gruntu, na którym uprawy zostały zniszczone, i
5)
rok, w którym uprawy zostały zniszczone.
§  6.
1. 7
Upoważnia się organy finansowe prezydiów powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych do częściowego zwolnienia od podatku gruntowego w latach podatkowych 1967-1975 gruntów oznaczonych w wyniku klasyfikacji gleboznawczej symbolami RZ VI i PsZ VI. Częściowe zwolnienie polega na zmniejszeniu podatku gruntowego z 1 ha takich gruntów do kwoty 25 zł rocznie, a jeżeli obszar tych gruntów wynosi część hektara - do części tej kwoty odpowiednio do liczby arów, nie mniej jednak niż do kwoty 5 zł.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się w zależności od miejscowych warunków na wniosek organu do spraw rolnych prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać następujące dane:
1)
liczbę porządkową,
2)
nazwisko i imię (nazwę) podatnika,
3)
miejsce położenia gruntu,
4)
obszar gruntu oznaczony symbolami RZ VI i PsZ VI.
§  6a. 8
1.
Obniża się o 50% podatek gruntowy przypadający z gruntów, które w wyniku scalenia przekazane zostały z jednych indywidualnych gospodarstw rolnych lub rolniczych spółdzielni produkcyjnych do innych indywidualnych gospodarstw rolnych lub rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
2.
Obniżkę stosuje się przez okres 1 roku, a gdy grunty są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonane zostało przekazanie gruntów w wyniku scalenia.
3.
Obniżkę stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i imię (nazwę) podatnika, miejsce położenia oraz obszar i klasy gruntów otrzymanych w wyniku scalenia. Jeżeli grunty otrzymane w wyniku scalenia są odłogami, wykaz powinien zawierać również stwierdzenie tej okoliczności.
§  6b. 9
1.
Jeżeli w danej wsi liczba działek gruntów objętych scaleniem, znajdujących się w szachownicy, przekracza co najmniej pięciokrotnie liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych albo jeżeli działki gruntów są nadmiernie zwężone lub wydłużone w rozumieniu przepisów o scalaniu gruntów, wówczas nie stosuje się przepisów § 1 ust. 1 pkt 1 w stosunku do gruntów państwowych otrzymanych w wyniku scalenia oraz przepisów § 6a, lecz:
1)
zwalnia się od podatku gruntowego grunty otrzymane przez indywidualne gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w wyniku scalenia, jeżeli grunty te są odłogami;
2)
obniża się o 50% podatek gruntowy należny od uczestniczących w scaleniu indywidualnych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych, z całości gruntów położonych w miejscowości objętej scaleniem, jeżeli grunty te nie są odłogami; obniżki nie stosuje się, jeżeli cały areał gruntów pozostał bez zmian w starym stanie władania po dokonanym scaleniu.
2.
Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się przez okres 3 lat, a obniżkę określoną w ust. 1 pkt 2 stosuje się przez okres 1 roku, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano scalenia gruntów.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku scalenia użytków zielonych i bagien po dokonanych melioracjach i zagospodarowaniach pomelioracyjnych oraz zdrenowanych gruntów ornych.
4.
Przepis ust. 1 stosuje się na wniosek właściwego do spraw rolnych organu prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i imię (nazwę) podatnika, miejsce oraz obszar gruntów uczestnika scalenia. Jeżeli grunty otrzymane w wyniku scalenia są odłogami, wykaz powinien zawierać obszar i klasy takich gruntów.

Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.

§  7.
1.
Nie podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym przychody osiągane przez podatników prowadzących w większym rozmiarze działy specjalne:
1)
w zakresie uprawy nasion roślin kapustnych (kapusty białej, kapusty czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty brukselskiej, kalafiorów, kalarepy i brukwi jadalnej) oraz plantacji nasion kwiatów - pod warunkiem, że przychody z wymienionych upraw zostały osiągnięte z dostaw na rzecz przedsiębiorstw podległych Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w ramach zawartych i wykonanych umów plantacyjnych (kontraktacji),
2)
w zakresie uprawy gruntowej warzyw i nasiennictwa ogrodniczego tych warzyw w gospodarstwach rolnych, położonych:
a)
na obszarze województw: białostockiego (z wyjątkiem miasta Białegostoku), koszalińskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem miasta Olsztyna) oraz szczecińskiego,
b)
na obszarze całego kraju w strefach wiejskiej i wiejskiej oddalonej, z wyjątkiem powiatów: włocławskiego i toruńskiego województwa bydgoskiego, powiatów: kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego i łódzkiego województwa łódzkiego, powiatu raciborskiego województwa opolskiego, powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i średzkiego województwa poznańskiego oraz powiatów: grodziskomazowieckiego, grójeckiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i sochaczewskiego województwa warszawskiego,
c)
w strefie podmiejskiej na obszarze województwa katowickiego oraz powiatów: bydgoskiego województwa bydgoskiego, elbląskiego, malborskiego i kwidzyńskiego województwa gdańskiego, opatowskiego i sandomierskiego województwa kieleckiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego i wadowickiego województwa krakowskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego województwa lubelskiego, brzeskiego, głubczyckiego, kluczborskiego, kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego województwa opolskiego, tarnobrzeskiego województwa rzeszowskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego województwa wrocławskiego, lubskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta Gubina oraz gromad Chlebowo i Wałowice powiatu krośnieńskiego województwa zielonogórskiego.
2. 10
Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się do roku podatkowego 1975 włącznie.
§  8.
Nie podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym gospodarstwa rolnego przychody z hodowli ryb w stawach (wodach zamkniętych), osiąganych:
1)
z hodowli zaprowadzonych w latach do 1964 r. włącznie - przez okres 3 lat, tj. do roku podatkowego 1967 włącznie,
2) 11
z hodowli zaprowadzonych w latach 1965-1975 - przez okres 5 lat, licząc od roku zaprowadzenia hodowli,
§  8a. 12
Nie podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym gospodarstwa rolnego przychody osiągane z eksploatacji piasku, żwiru, kamieni itp. materiałów budowlanych, które na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73 z późniejszymi zmianami) są świadczone na fundusz gromadzki (fundusz miasta, dzielnicy lub osiedla) zamiast wpłat gotówkowych.

Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy.

§  9.
Obniża się o 80% podstawę opodatkowania ustaloną dla celów wymiaru podatku gruntowego użytków rolnych VI klasy, należących do gospodarstw rolnych położonych na obszarze województw: koszalińskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego), opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i m. Wrocławia oraz powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, powiatów: elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego oraz m. Elbląga województwa gdańskiego, powiatu trzcianeckiego i m. Piły województwa poznańskiego, powiatów leskiego i ustrzyckiego województwa rzeszowskiego oraz niektórych gromad i miejscowości (wsi i przysiółków) w powiatach puckim i wejherowskim oraz m. Gdańsku województwa gdańskiego, a także w powiatach: gorlickim, jarosławskim, jasielskim, krośnieńskim, lubaczowskim, przemyskim i sanockim województwa rzeszowskiego, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  10.
1.
Upoważnia się Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku i w Warszawie do obniżenia w granicach od 20% do 40% podstawy opodatkowania dla celów wymiaru podatku gruntowego z użytków rolnych VI klasy, należących do gospodarstw rolnych położonych w gromadach lub powiatach województwa białostockiego i północno-wschodniej części województwa warszawskiego, w których grunty te są szczególnie niskiej jakości i w których ogólny poziom zagospodarowania gospodarstw rolnych jest z tego powodu bardzo słaby.
2.
Wykaz gromad lub powiatów, w których obniżka ma być stosowana, powinien być uprzednio uzgodniony z Ministerstwami Rolnictwa i Finansów.
§  11.
1. 13
Upoważnia się organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych do obniżenia w latach podatkowych 1966-1971 podstawy opodatkowania w podatku gruntowym gospodarstwom rolnym, które gospodarują wyłącznie lub w przeważającej mierze na gruntach najgorszej jakości (VI klasa).
2.
Obniżkę stosuje się do gospodarstw rolnych, w których przeciętna przychodowość szacunkowa (podstawa opodatkowania), ustalona dla celów wymiaru podatku gruntowego z 1 ha gruntów danego gospodarstwa rolnego (po wyłączeniu lasów), nie przekracza w roku, w którym stosuje się obniżkę:
1)
w I okręgu gospodarczym - 3.600 zł,
2)
w II okręgu gospodarczym - 3.300 zł,
3)
w III okręgu gospodarczym - 3.000 zł,
4)
w IV okręgu gospodarczym - 2.700 zł,
5)
w V okręgu gospodarczym - 2.550 zł.
3.
Obniżkę przyznaje się w wysokości od 40% do 80% podstawy opodatkowania z użytków rolnych VI klasy w zależności od sytuacji ekonomicznej i warunków produkcyjnych danej wsi.
4.
Wykaz miejscowości (wsi), w których stosuje się obniżkę podstawy opodatkowania z użytków rolnych VI klasy, ustalają organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych na wniosek organów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty) i na podstawie opinii organów do spraw rolnych prezydiów tych rad.
5.
Zakres i wysokość obniżek powinny mieścić się w ramach ustalonych przez Ministerstwo Finansów kwot zmniejszenia wymiaru podatku gruntowego w poszczególnych województwach.
6.
Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się w województwie białostockim oraz na obszarach wymienionych w § 9.
§  12.
Obniżki podstawy opodatkowania przewidziane w §§ 9-11 nie powodują żadnych skutków w zakresie innych uprawnień i obowiązków zależnych od wysokości podstawy opodatkowania gospodarstwa rolnego bądź przychodowości szacunkowej z gospodarstwa.
§  13.
1.
Tracą moc zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 28 lipca 1955 r. w sprawie niedoliczania do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych z uprawy nasiennictwa niektórych gatunków warzyw i kwiatów (Monitor Polski Nr 75, poz. 927);
2)
z dnia 6 czerwca 1957 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 50, poz. 314);
3)
z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 50. poz. 293, z 1959 r. Nr 29, poz. 135, z 1960 r. Nr 36, poz. 177, z 1963 r. Nr 38, poz. 189 i Nr 97, poz. 457);
4)
z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy, położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 111 i z 1962 r. Nr 35, poz. 168);
5)
z dnia 12 października 1962 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych (Monitor Polski Nr 77, poz. 359);
6)
z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 41, poz. 200);
7)
z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gruntów meliorowanych (Monitor Polski Nr 21, poz. 96);
8)
z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 47, poz. 230);
9)
z dnia 1 września 1964 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego (Monitor Polski Nr 63, poz. 294), z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie podatku dochodowego;
10)
z dnia 29 września 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego gruntów zalesionych (Monitor Polski Nr 69, poz. 322);
11)
z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gruntów oraz obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy (Monitor Polski Nr 83, poz. 391);
12) 14
z dnia 27 lipca 1956 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 66, poz. 771).
2.
Przyznane zwolnienia i ulgi na podstawie zarządzeń, wymienionych w ust. 1, obowiązują do czasu ich wygaśnięcia.
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się od roku podatkowego 1966.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ GROMAD I MIEJSCOWOŚCI (WSI I PRZYSIÓŁKÓW)

w powiatach puckim, wejherowskim i w m. Gdańsku województwa gdańskiego oraz w powiatach: gorlickim, jarosławskim, jasielskim, krośnieńskim, lubaczowskim, przemyskim i sanockim województwa rzeszowskiego.
Nazwa województwaNazwa powiatuNazwa gromadyNazwa miejscowości

(wsi i przysiółków)

gdańskiepuckiWierzchucinowsie: Białogóra, Brzyno, Słuchowo i Wierzchucino
wejherowskiGniewino i Kostkowowszystkie wsie i przysiółki
Liniawieś Osiek
m. GdańskPłonia Mała
rzeszowskiegorlickiGładyszów, Śnietnica, Uście Gorlickie, Wysowawszystkie wsie i przysiółki
Sękowawsie: Bartne, Bodaki, Małastów, Owczary, Męcina Wielka i Ropica Górna; przysiółki: Kraczonka, Pętna, Przegonina, Pstrążne i Dragaszów
Krygwsie Rozdziele i Wapienne
Lipinkiwieś Bednarka i przysiółek Bednarskie
Szymbarkwieś Bielanka
Ropawieś Łosie
jarosławskiAdamówkawsie: Cieplice, Pawłowa i Dobcza
Młynywszystkie wsie i przysiółki
Wiązownicawsie: Wiązownica, Nielepkowice i Manasterz
jasielskiCieklinwsie Folusz i Wola Cieklińska
Kątywsie: Brzezowa, Desznica i Jaworze
Krempnawszystkie wsie i przysiółki
Osiek Jasielskiwieś Pielgrzymka
Żmigród Nowywsie Łysa Góra i Żmigród Nowy
krośnieńskimiasto Dukla i gromady: Iwla, Polany i Tylawawszystkie wsie i przysiółki
lubaczowskimiasto Cieszanów i gromady: Basznia Dolna, Cewków, Horyniec, Krowica Hołodowska, Lubliniec Nowy, Werhrata i Wielkie Oczywszystkie wsie i przysiółki
przemyskiBircza, Leszczawa Dolna, Kalników, Nowosiółki Dydyńskie, Olszany, Rybotycze, Stubno, Sufczyna i Żohatynwszystkie wsie i przysiółki
Dubieckowsie Sielnica i Polchowa wraz z przysiółkami
rzeszowskieprzemyskiKrasiczynwsie Tarnawce i Zalesie
Fredropolwsie Koniusza i Sólca
Nienadowawieś Hucisko-Nienadowskie
Krzywczawsie: Chyrzyna, Kupna i Średnia
Babicewsie Babice i Bachów
sanockiBukowsko, Jaśliska, Komańcza, Mrzygłód, Posada Górna, Sieniawa, Szczawne, Tyrawa Wołoskawszystkie wsie i przysiółki

wsie Załuż i Wujskie, przysiółki: Doliny

OlchowceZałuskie, Kucaby, Łazy, Pomiarki, Słonne i Wapniska.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.
3 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
4 § 1 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 pkt b) zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.
5 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
7 § 6 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

8 § 6a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.
9 § 6b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.
10 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.
11 § 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.
12 § 8a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
13 § 11 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

14 § 13 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.