Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego. - M.P.1964.63.294 - OpenLEX

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego.

Monitor Polski

M.P.1964.63.294

Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 września 1964 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego. *

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządca się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie:
1)
podatku gruntowego przez nie doliczanie do podstawy opodatkowania gospodarstwa rolnego przychodów z hodowli ryb w stadach (wodach zamkniętych), osiąganych:
a)
z hodowli zaprowadzonych w latach do 1964 r. włącznie - przez okres 3 lat, tj. do roku podatkowego 1967 włącznie,
b)
z nowo zaprowadzonych hodowli w latach 1965-1969 - przez okres 5 lat, licząc od roku zaprowadzenia hodowli;
2)
podatku dochodowego od dochodów, osiąganych ze sprzedaży raków, pochodzących z dokonywanego przez podatnika połowu na wodach zamkniętych i otwartych, a nie przerobionych sposobem przemysłowym, o ile sprzedaż dokonywana jest bez utrzymywania w tym celu stałych miejsc sprzedaży.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się przy wymiarze zobowiązań podatkowych, poczynając od roku podatkowego 1965.
* Z dniem 6 listopada 1965 r. nin. zarządzenie traci moc, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie podatku dochodowego, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym (M.P.65.59.302).