Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym. - M.P.1967.24.112 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1967.24.112

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 marca 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1966 r. Nr 2, poz. 12) i art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł (Dz. U. z 1955 r. Nr 26, poz. 154, z 1958 r. Nr 62, poz. 307, z 1959 r. Nr 61, poz. 362, z 1960 r. Nr 41, poz. 248, z 1961 r. Nr 2, poz. 7, z 1962 r. Nr 24, poz. 108, z 1963 r. Nr 30, poz. 173 i z 1965 r. Nr 37, poz. 234) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym (Monitor Polski Nr 59, poz. 302) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwalnia się od podatku gruntowego:

1) grunty państwowe, otrzymane przez indywidualne gospodarstwa rolne w drodze wymiany;

2) grunty Państwowego Funduszu Ziemi VI klasy i inne grunty VI klasy, które na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych zostaną oddane w dzierżawę lub w użytkowanie indywidualnym gospodarstwom rolnym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym, spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", spółkom do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i spółkom wodnym.";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwolnienie stosuje się:

1) co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 1 - przez okres 1 roku, a gdy grunty takie są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany gruntów;

2) co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 2 - przez okres 5 lat, licząc od roku, w którym nastąpiło oddanie gruntów w dzierżawę lub w użytkowanie; jeżeli jednak objęcie gruntów w dzierżawę lub w użytkowanie nastąpiło w czasie, w którym dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin (zboża i okopowe) jest niemożliwe, zwolnienie przedłuża się o jeden rok.";

2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Zwalnia się od podatku gruntowego grunty położone w pasie drogi granicznej, niezbędnym do ochrony granic Państwa, tj. w pasie o szerokości 15 m, przylegającym do granicy Państwa.

2. Zwolnienie stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez organ do spraw rolnych prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej terenowo właściwej dla miejsca położenia gruntów. Wykaz powinien zawierać następujące dane:

1) liczbę porządkową,

2) nazwisko i imię (nazwę) podatnika,

3) miejsce położenia gruntu oraz

4) powierzchnię i klasy gruntów, określonych w ust. 1.

3. Jeżeli na grunty podatnika nie ma podkładu mapowego i klasyfikacyjnego, organ do spraw rolnych wymieniony w ust. 2 z urzędu określi najprostszymi dostępnymi sposobami powierzchnię, rodzaj użytku i klasę gruntów drogi granicznej. Ewentualne sprostowanie tych danych nastąpi po przeprowadzeniu pomiarów i klasyfikacji gruntów stosownie do przepisów o ewidencji gruntów i budynków.";

3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Upoważnia się organy finansowe prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych do zwolnienia od podatku gruntowego na okres 5 lat gruntów, położonych w miejscowościach określonych w ust. 3, nabytych:

1) od Państwa w trybie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i z 1963 r. Nr 28, poz. 168); przepis zdania poprzedzającego stosuje się także w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności gruntu lub umowy przedwstępnej;

2) od indywidualnych właścicieli, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty gospodarstwa rolnego uznanego w myśl obowiązujących przepisów za zaniedbane ekonomicznie, a nabywcy w stosunku do ostatnich właścicieli nie są krewnymi w linii prostej ani powinowatymi w linii prostej.

2. Zwolnieniem od podatku gruntowego mogą być objęte również grunty nabyte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, jeżeli właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat) rady narodowej stwierdzi, że zagospodarowanie takich gruntów natrafia na poważne trudności, wskutek czego dają one wyniki gospodarcze niższe od przeciętnych na danym obszarze.

3. Zwolnienie stosuje się w miejscowościach (wsiach) wskazanych przez organy finansowe prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych na wniosek organów finansowych prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych, zaopiniowany przez właściwe do spraw rolnych organy prezydiów tych rad narodowych.

4. Okres zwolnienia liczy się od roku, w którym nastąpiło nabycie gruntów, a w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności gruntów lub umowy przedwstępnej (ust. 1 pkt 1 zdanie ostatnie) - od roku zawarcia takich umów; jeżeli jednak nabycie gruntów lub zawarcie wspomnianych umów nastąpiło w czasie, w którym dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin (zboża, okopowe) jest niemożliwe, zwolnienie przedłuża się o jeden rok.

5. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedstawienia organowi finansowemu odpowiedniego dowodu nabycia gruntów (umowy notarialnej, orzeczenia sądowego itp.) i po stwierdzeniu okoliczności, że nabycie dotyczy gruntów gospodarstwa zaniedbanego ekonomicznie oraz że nabywcy w stosunku do ostatnich właścicieli nie są ani krewnymi w linii prostej, ani powinowatymi w linii prostej.

6. Po upływie okresu zwolnienia, przewidzianego w ust. 1, obniża się podstawę opodatkowania w podatku gruntowym z gruntów w tym przepisie wymienionych:

1) w pierwszym roku po upływie okresu zwolnienia - o 75%,

2) w drugim roku po upływie okresu zwolnienia - o 50%,

3) w trzecim roku po upływie okresu zwolnienia - o 25%.

7. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio także do gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i gruntów przejętych w myśl obowiązujących przepisów przez Państwo w zagospodarowanie bez względu na miejsce ich położenia, oddanych w dzierżawę lub w użytkowanie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym oraz spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska».

8. Przepis ust. 7 stosuje się również do gruntów gospodarstw uznanych w myśl obowiązujących przepisów za zaniedbane ekonomicznie, które zostały wniesione w formie wkładu członkowskiego do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub zostały wydzierżawione przez właściciela na okres co najmniej 10 lat rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym oraz spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska».";

4)
w § 6 ust. 1 wyrazy "1966 i 1967" zastępuje się wyrazami "1967-1970";
5)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Nie podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym gospodarstwa rolnego przychody osiągane z eksploatacji piasku, żwiru, kamieni itp. materiałów budowlanych, które na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73 z późniejszymi zmianami) są świadczone na fundusz gromadzki (fundusz miasta, dzielnicy lub osiedla) zamiast wpłat gotówkowych.";

6)
w § 13 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) z dnia 27 lipca 1956 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 66, poz. 771)."

Do gruntów oddanych w użytkowanie lub w dzierżawę albo nabytych od Państwa bądź od właścicieli gospodarstw zaniedbanych ekonomicznie przed dniem 1 stycznia 1967 r. stosuje się przepisy zarządzenia, jeżeli grunty te korzystają ze zwolnienia od podatku gruntowego na podstawie § 1 i 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym (Monitor Polski Nr 59, poz. 302), a okres zwolnienia jeszcze nie upłynął bądź upłynął z końcem roku 1966.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się od roku podatkowego 1967.