Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1971.54.357

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 listopada 1971 r.
w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. Nr 27, poz. 254) i art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym, pobieranym przy zastosowaniu stawek procentowych i kwotowych.

§  1.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego:
1)
działki pod okopowe i pracownicze przydzielone pracownikom zatrudnionym w państwowych gospodarstwach rolnych zgodnie z układem zbiorowym pracy dla robotników i pracowników rolnych,
2)
grunty, będące w zarządzie organów administracji szkolnej, przekazane przez te organy do bezpłatnego gospodarowania nauczycielom szkół podstawowych, pod warunkiem, że nie oddają tych gruntów w użytkowanie osobom trzecim,
3)
grunty, położone w pasie dróg przylegających bezpośrednio do granicy Państwa,
4)
grunty orne objęte melioracją, na których uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich.
2. 1
Zwolnienia stosuje się na podstawie wykazów sporządzonych co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 przez jednostki przekazujące grunty w użytkowanie, a co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 - przez organ administracji państwowej stopnia podstawowego miejscowo właściwy dla miejsca położenia gruntów.
3. 2
Jeżeli dane o gruntach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie są uwidocznione w operacie ewidencji gruntów, organ wymieniony w ust. 2 z urzędu określi dostępnymi sposobami powierzchnię, rodzaj użytku i klasę gruntów w tym pasie.
§  2.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego grunty państwowe otrzymane przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w drodze wymiany i scalenia; zwolnienie stosuje się przez okres 1 roku, a gdy grunty są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany i scalenia gruntów.
2.
Obniża się o 50% podatek przypadający z gruntów, które w wyniku scalenia przekazane zostały uczestniczącym w scaleniu właścicielom indywidualnych gospodarstw rolnych i rolniczym spółdzielniom produkcyjnym; obniżkę stosuje się przez okres 1 roku, a gdy grunty są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonane zostało przekazanie gruntów.
3. 3
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
§  3.
1.
Jeżeli w danej wsi liczba działek gruntów objętych scaleniem, znajdujących się w szachownicy, przekracza co najmniej pięciokrotnie liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych albo jeżeli działki są w rozumieniu przepisów o scaleniu gruntów nadmiernie zwężone lub wydłużone, nie stosuje się przepisów § 2, lecz:
1)
zwalnia się od podatku gruntowego grunty otrzymane przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w wyniku scalenia, jeżeli grunty te są odłogami,
2)
obniża się o 50% podatek należny od uczestniczących w scaleniu właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych z całości gruntów położonych w miejscowości objętej scaleniem, jeżeli grunty te nie są odłogami i nastąpiła zmiana w stanie władania tymi gruntami.
2.
Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się przez okres 3 lat, a obniżkę określoną w ust. 1 pkt 2 przez okres 1 roku, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano scalenia gruntów.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie scalenia użytków zielonych i bagien po dokonanych melioracjach i zagospodarowaniach pomelioracyjnych oraz zdrenowanych gruntów ornych, jeżeli te użytki zielone i orne nie zostały przeklasyfikowane.
4. 4
Zwolnienia i obniżki stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez organ administracji państwowej stopnia podstawowego, zawierającego dane niezbędne do przyznania zwolnień i obniżek.

Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym, pobieranym przy zastosowaniu stawek procentowych.

§  4.
1. 5
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek procentowych:
1)
użytki rolne VI klasy, stanowiące własność Państwa, które na podstawie umowy zawartej z właściwym organem prezydium rady narodowej zostaną oddane w dzierżawę lub użytkowanie właścicielom indywidualnych gospodarstw rolnych, spółkom do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i spółkom wodnym na okres co najmniej 8 lat,
2)
użytki rolne stanowiące własność Państwa, leżące odłogiem co najmniej od dwóch lat, oddane w dzierżawę na podstawie umowy zawartej z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego na okres co najmniej 8 lat; przepis ten stosuje się odpowiednio do odłogów otrzymanych na własność na podstawie decyzji organów administracji państwowej.
2.
Warunkiem przyznania zwolnienia właścicielom indywidualnych gospodarstw rolnych jest uprawianie wszystkich posiadanych gruntów.
3.
Zwolnienie stosuje się:
1)
co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 1 - przez okres 5 lat, licząc od roku, w którym nastąpiło objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie; jeżeli jednak objęcie gruntów nastąpiło w czasie, w którym dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin (zbóż i okopowych) było niemożliwe, zwolnienie przedłuża się o jeden rok,
2)
co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 2 - przez okres 3 lat, licząc od roku, w którym nastąpił pierwszy zbiór.
§  5. 6
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek procentowych grunty nieleśne, zalesione w trybie przepisów o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa, także w roku, w którym zalesienie nastąpiło.
2.
Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika po przedstawieniu zaświadczenia nadleśniczego (dyrektora parku narodowego), stwierdzającego, że zalesiono grunty zgodnie z decyzją naczelnika gminy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia.
3.
Zwolnienie stosuje się po wprowadzeniu z urzędu odpowiednich zmian w ewidencji gruntów.
§  6.
1. 7
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek procentowych przez okres 5 lat grunty:
1)
nabyte w drodze kupna w celu utworzenia nowego samodzielnego gospodarstwa rolnego:
a)
od Państwa w trybie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71 z późniejszymi zmianami); dotyczy to również gruntów państwowych przekazanych w użytkowanie na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności lub umowy przedwstępnej,
b)
od właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych wykazujących niski poziom produkcji, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty takich gospodarstw, a nabywca w stosunku do ostatnich właścicieli nie jest ani krewnym w linii prostej, ani współmałżonkiem;
2)
nabyte w drodze kupna w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego:
a)
od Państwa lub od właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, określonych w pkt 1 lit. b), jeżeli nabywca jest członkiem zespołu rolników indywidualnych, a w stosunku do ostatnich właścicieli nie jest ani krewnym w linii prostej, ani współmałżonkiem,
b)
od Państwa lub od właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, określonych w pkt 1 lit. b), przez innych właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych niż wymienieni pod lit. a), jeżeli obszar gruntów nabytych i będących już własnością nabywcy umożliwia racjonalne prowadzenie gospodarstwa i wzrost produkcji towarowej.
2.
Upoważnia się terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego do zwolnienia od podatku gruntowego przez okres 5 lat gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. a), nabytych przez osobę będącą w stosunku do zbywcy krewnym w linii prostej, jeżeli przemawiają za tym względy społeczne i produkcyjne, a grunty przed zbyciem nie były objęte wspólną gospodarką rolną w rozumieniu przepisów o podatku gruntowym.
3.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego mogą określić miejscowości (wsie), w których nie będą stosowane zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. b).
4.
Okres zwolnienia liczy się od roku podatkowego następującego po roku, w którym zawarto umowę nabycia gruntów, umowę zobowiązującą do przeniesienia własności gruntów lub umowę przedwstępną.
5.
Po upływie okresu zwolnienia obniża się przychodowość szacunkową z gruntów, o których mowa w ust. 1 i 2, w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50% i w trzecim roku o 25%.
6.
Za gospodarstwa wykazujące niski poziom produkcji uważa się gospodarstwa określone w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zaliczania gospodarstw rolnych do kategorii wykazujących niski poziom produkcji wskutek zaniedbania i w sprawie ustalania wysokości nakładów niezbędnych do przywrócenia żyzności gruntów (Dz. U. Nr 11, poz. 58).
7.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do gruntów nabytych przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych w trybie przepisów o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
§  7. 8
Przepisy § 6 ust. 1, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do gruntów:
1)
państwowych oddanych w dzierżawę lub użytkowanie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i spółdzielniom kółek rolniczych, spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz zespołom rolników indywidualnych;
2)
gospodarstw rolnych wykazujących niski poziom produkcji, które zostały wniesione w formie wkładu członkowskiego do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, do kółek rolniczych i spółdzielni kółek rolniczych lub zostały wydzierżawione przez właściciela wymienionym jednostkom na okres co najmniej 10 lat.
§  8. 9
(skreślony).
§  9. 10
1.
Obniża się podatek gruntowy pobierany przy zastosowaniu stawek procentowych z użytków rolnych stanowiących własność Państwa, które zostaną wydzierżawione właścicielom indywidualnych gospodarstw rolnych na podstawie umowy zawartej z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego, do kwoty wynikającej z zastosowania do podstawy opodatkowania z tych gruntów stawki 9%.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na okres co najmniej 8 lat i dzierżawca uprawia wszystkie posiadane grunty.
§  10. 11
1.
Zarządza się odrębne opodatkowanie podatkiem gruntowym pobieranym przy zastosowaniu stawek procentowych użytków rolnych klasy V, położonych w strefie ekonomicznej wiejskiej i wiejskiej oddalonej, z zastosowaniem stawki w wysokości 9% podstawy opodatkowania.
2.
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek procentowych grunty klasy VI, RZ VI i Ps Z VI.
§  11. 12
(skreślony).
§  12.
Do gospodarstw rolnych położonych na obszarze powiatu wejherowskiego województwa gdańskiego, z wyjątkiem m. Rumii, m. Wejherowa i osiedla Reda, stosuje się normy przeciętnego przychodu szacunkowego z 1 ha gruntów ustalone dla IV grupy powiatów w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie podatku gruntowego (Dz. U. Nr 31, poz. 282).
§  13. 13
Zwolnienia i obniżki przewidziane w § 1-10 nie powodują skutków w zakresie uprawnień i obowiązków zależnych od wysokości przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego.

Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym pobieranym przy zastosowaniu stawek kwotowych.

§  14.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek kwotowych:
1)
bez względu na obszar - użytki rolne będące w bezpośrednim władaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
2)
przez okres trzech lat, licząc od roku objęcia:
a)
użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi i inne grunty państwowe nabyte po dniu 30 września 1969 r. przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych w trybie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego,
b) 14
użytki rolne nabyte przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty gospodarstw rolnych o niskim poziomie produkcji, a nabywca w stosunku do ostatnich właścicieli nie jest ani krewnym w linii prostej, ani współmałżonkiem; przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio,
c)
użytki rolne nabyte przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych w trybie przepisów o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych,
3) 15
użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi na niektórych określonych przez wojewodów terenach województw krośnieńskiego, nowosądeckiego i przemyskiego, wymagających zasiedlenia, nabyte od Państwa po 1968 r. jako samodzielne gospodarstwa rolne w trybie ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a) - przez okres dziesięciu lat, licząc od roku objęcia,
4)
w okresie trwania umowy dzierżawy (zagospodarowania, użytkowania):
a) 16
użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi i inne grunty państwowe przydzielone właścicielom indywidualnych gospodarstw rolnych do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umowy zawartej z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego oraz będące we władaniu kółek rolniczych i ich ośrodków rolnych,
b)
użytki rolne wzięte w dzierżawę lub w użytkowanie od właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych uznanych w myśl obowiązujących przepisów za zaniedbane ekonomicznie,
5)
użytki rolne VI klasy przeznaczone do zalesienia oznaczone w ewidencji gruntów symbolami RZ VI i PsZ VI.
2.
Jeżeli objęcie gruntów rolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nastąpiło w czwartym kwartale, za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  15.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek kwotowych z 1 ha użytków rolnych gospodarstwa rolne o obszarze użytków rolnych nie przekraczającym 2 ha, jeżeli:
1)
podatnik ma powyżej 60 lat i w gospodarstwie rolnym nie ma, oprócz dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, członków rodziny zdolnych do pracy,
2)
podatnik lub członek jego rodziny pracujący w tym gospodarstwie odbywa zasadniczą służbę wojskową i w gospodarstwie nie ma, oprócz dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i jednej osoby zdolnej do pracy, innych członków rodziny zdolnych do pracy,
3)
podatnik ma na utrzymaniu pięcioro lub więcej dzieci w wieku poniżej 15 lat.
2.
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek kwotowych z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornych gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych poniżej 3 ha przeliczeniowych, jeżeli podatnikiem jest osadnik rybacki, zatrudniony w uspołecznionym przedsiębiorstwie połowów morskich.
§  16.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek kwotowych użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi i inne grunty państwowe:
1)
przekazane rolniczym spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania po dniu 30 września 1969 r. - przez okres 3 lat, licząc od roku objęcia,
2) 17
przydzielone rolniczym spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umowy zawartej z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego - w okresie trwania umowy o zagospodarowanie lub dzierżawy.
2.
Jeżeli objęcie użytków rolnych nastąpiło w czwartym kwartale, za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  17.
Zwalnia się od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek kwotowych z 1 ha użytków rolnych nowo założone rolnicze spółdzielnie produkcyjne w pierwszych trzech latach prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej, poczynając od roku, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
§  18.
1.
Od użytków rolnych wniesionych przez nowo wstępujących członków do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, prowadzących zespołową gospodarkę rolną, pobiera się w pierwszych dwóch latach zespołowych zbiorów z tych użytków podatek gruntowy według obniżonej o 50% stawki kwotowej z 1 ha użytków rolnych, obowiązującej daną spółdzielnię.
2.
Jeżeli użytki rolne zostały wniesione do rolniczej spółdzielni produkcyjnej przez nowo wstępujących członków w okresie, w którym spółdzielnia korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie § 17, obniżkę podatku przypadającego z tych użytków rolnych stosuje się tylko przez rok nie objęty zwolnieniem spółdzielni od podatku.
§  19.
Nowo założonym rolniczym spółdzielniom produkcyjnym obniża się o 25% podatek gruntowy, pobierany przy zastosowaniu stawek kwotowych z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornych, przypadający z gruntów, z których będą dokonane zbiory zespołowe. Obniżkę stosuje się w roku, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
§  20.
1.
Od gruntów ornych wniesionych do rolniczych spółdzielni produkcyjnych przez nowo wstępujących członków pobiera się w okresie pierwszych dwóch lat zespołowych zbiorów podatek gruntowy według stawek kwotowych w wysokości obniżonej o 50% stawki kwotowej z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornych, obowiązującej daną spółdzielnię.
2.
Przepis § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  21.
Właścicielom indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, których użytki rolne V i VI klasy stanowią co najmniej 30% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się podatek gruntowy pobierany przy zastosowaniu stawek kwotowych z 1 ha użytków rolnych, przypadających z użytków rolnych V i VI klasy:
1)
o 20% z użytków rolnych V klasy i o 40% z użytków rolnych VI klasy, gdy użytki rolne V i VI klasy stanowią od 30% do 40% ogólnego obszaru użytków rolnych,
2)
o 30% z użytków rolnych V klasy i o 60% z użytków rolnych VI klasy, gdy użytki rolne V i VI klasy stanowią powyżej 40% do 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,
3)
o 50% z użytków rolnych V klasy i o 80% (o 90% w m. Poznaniu i w województwach: białostockim, bydgoskim i poznańskim) z użytków rolnych VI klasy, gdy użytki rolne V i VI klasy stanowią powyżej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych.
§  22.
Podatek gruntowy pobierany przy zastosowaniu stawek kwotowych z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornych obniża się dla właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych i dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadających w stosunku do obszaru użytków rolnych mniej niż 3% naturalnych łąk i pastwisk, o 10%.
§  23.
1.
Zwalnia się częściowo lub całkowicie od podatku gruntowego pobieranego przy zastosowaniu stawek kwotowych z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornych wszystkie lub niektóre gospodarstwa rolne, położone w rejonach górskich województw: katowickiego, krakowskiego, rzeszowskiego i wrocławskiego, które ze względu na warunki glebowo-klimatyczne mają ograniczone możliwości produkcji roślinnej.
2. 18
Rejony oraz zakres zwolnienia ustalają właściwi wojewodowie.

Przepisy końcowe.

§  24.
1.
Tracą moc zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 59, poz. 302, z 1967 r. Nr 24, poz. 112, z 1969 r. Nr 51, poz. 396 i z 1971 r. Nr 20, poz. 132);
2)
z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże (Monitor Polski z 1967 r. Nr 41, poz. 197 i z 1970 r. Nr 39, poz. 286);
3)
z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym z tytułu kontraktacji młodego bydła rzeźnego (Monitor Polski Nr 13, poz. 113).
2.
Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym na podstawie zarządzeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się do czasu ich wygaśnięcia, a ulgi na podstawie zarządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 3 - do podatku gruntowego należnego za rok 1972 z tytułu umów kontraktacji młodego bydła rzeźnego wykonanych do końca 1971 r.
§  25.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się począwszy od wymiaru podatku gruntowego za rok 1972.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 19

(skreślony).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 20

(skreślony).

1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.
3 § 2 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

4 § 3 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

5 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

6 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.
7 § 6 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

8 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

9 § 8 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.
10 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.
11 § 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

12 § 11 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
13 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
14 § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b) zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.
15 § 14 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

16 § 14 ust. 1 pkt 4 lit. a) zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c) zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.
17 § 16 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1975 r. (M.P.76.5.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lutego 1976 r.

18 § 23 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 14 stycznia 1975 r. (M.P.75.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1975 r.
19 Załącznik nr 1 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
20 Załącznik nr 2 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1979 r. (M.P.79.3.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.