Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym. - M.P.1981.33.296 - OpenLEX

Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 1981 r.
w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 254 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych i kwotowych:
1)
działki przydzielone pracownikom zatrudnionym w państwowych gospodarstwach rolnych, zgodnie z układem zbiorowym pracy dla pracowników rolnych,
2)
grunty będące w zarządzie organów administracji szkolnej, przekazane przez te organy do bezpłatnego gospodarowania nauczycielom szkół podstawowych, pod warunkiem, że nie oddają tych gruntów w posiadanie zależne osobom trzecim,
3)
grunty położone w pasie dróg przylegających bezpośrednio do granicy Państwa,
4)
grunty orne objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich.
2.
Zwolnienie stosuje się na podstawie wykazów sporządzonych co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 przez jednostki przekazujące grunty w użytkowanie, a co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 - przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy dla miejsca położenia gruntów.
3.
Jeżeli dane o gruntach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie są uwidocznione w ewidencji gruntów, organ wymieniony w ust. 2 z urzędu określi dostępnymi sposobami powierzchnię, rodzaj i klasę gruntów w tym pasie.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych i kwotowych grunty otrzymane przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w drodze wymiany i scalenia; zwolnienie stosuje się przez okres 1 roku, a gdy grunty są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany i scalenia gruntów.
2.
Zwolnienie stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.
Zwolnienie od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych gruntów nie będących poprzednio gruntami leśnymi oraz zalesionych nieużytków, przewidziane w art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 254 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230), stosuje się również w roku, w którym nastąpiło zalesienie. Zwolnienie stosuje się po przedstawieniu zaświadczenia nadleśniczego (dyrektora parku narodowego), stwierdzającego, że grunty zalesiono zgodnie z decyzją o przeznaczeniu gruntów do zalesienia.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych grunty nabyte przez indywidualnych rolników w drodze kupna na utworzenie nowego samodzielnego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego, jeżeli przychodowość szacunkowa z gospodarstwa nowo utworzonego lub powiększonego przekracza 7.700 zł; zwolnienie stosuje się przez okres 3 lat.
2.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli nabywca nie jest w stosunku do ostatniego właściciela gospodarstwa rolnego krewnym w linii prostej lub współmałżonkiem.
3.
Okres zwolnienia liczy się od roku podatkowego następującego po roku, w którym zawarto umowę kupna gruntów, umowę zobowiązującą do przeniesienia własności gruntów lub umowę przedwstępną.
4.
Po upływie okresu zwolnienia obniża się przychodowość szacunkową z gruntów, o których mowa w ust. 1-3, w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50% i w trzecim roku o 25%.
1.
Zwolnienia i obniżki przewidziane w § 4 ust. 1 i 4 stosuje się również w odniesieniu do gruntów państwowych wydzierżawionych przez indywidualnych rolników na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego, jeżeli umowa dzierżawy zawarta została na okres co najmniej 10 lat i na danym terenie występują trudności z zagospodarowaniem gruntów w formie nabywania ich na własność. Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego lub w planie inwestycji przewidziano przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze, okres dzierżawy może być krótszy niż 10 lat.
2.
Przepisy § 4 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do gruntów obejmowanych w posiadanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organizacje samorządu wiejskiego oraz spółdzielnie i ich związki zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska".
Zwalnia się od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych grunty klasy VI, RZ VI, PSZ VI.
Zarządza się ulgowe opodatkowanie podatkiem gruntowym obliczanym z zastosowaniem stawek procentowych użytków rolnych klasy V położonych w strefie ekonomicznej wiejskiej i wiejskiej oddalonej z zastosowaniem stawki w wysokości 9% podstawy opodatkowania.
Zwolnienia i obniżki przewidziane w § 1-7 nie powodują skutków w zakresie uprawnień i obowiązków zależnych od wysokości przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 54, poz. 357, z 1973 r. Nr 41, poz. 245, z 1975 r. Nr 2, poz. 11, z 1976 r. Nr 5, poz. 24 i z 1979 r. Nr 3, poz. 31).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się od roku podatkowego 1982.