§ 9. - Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  9.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 54, poz. 357, z 1973 r. Nr 41, poz. 245, z 1975 r. Nr 2, poz. 11, z 1976 r. Nr 5, poz. 24 i z 1979 r. Nr 3, poz. 31).