§ 5. - Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  5.
1.
Zwolnienia i obniżki przewidziane w § 4 ust. 1 i 4 stosuje się również w odniesieniu do gruntów państwowych wydzierżawionych przez indywidualnych rolników na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego, jeżeli umowa dzierżawy zawarta została na okres co najmniej 10 lat i na danym terenie występują trudności z zagospodarowaniem gruntów w formie nabywania ich na własność. Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego lub w planie inwestycji przewidziano przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze, okres dzierżawy może być krótszy niż 10 lat.
2.
Przepisy § 4 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do gruntów obejmowanych w posiadanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organizacje samorządu wiejskiego oraz spółdzielnie i ich związki zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska".