§ 4. - Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  4.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych grunty nabyte przez indywidualnych rolników w drodze kupna na utworzenie nowego samodzielnego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego, jeżeli przychodowość szacunkowa z gospodarstwa nowo utworzonego lub powiększonego przekracza 7.700 zł; zwolnienie stosuje się przez okres 3 lat.
2.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli nabywca nie jest w stosunku do ostatniego właściciela gospodarstwa rolnego krewnym w linii prostej lub współmałżonkiem.
3.
Okres zwolnienia liczy się od roku podatkowego następującego po roku, w którym zawarto umowę kupna gruntów, umowę zobowiązującą do przeniesienia własności gruntów lub umowę przedwstępną.
4.
Po upływie okresu zwolnienia obniża się przychodowość szacunkową z gruntów, o których mowa w ust. 1-3, w pierwszym roku o 75%, w drugim roku o 50% i w trzecim roku o 25%.