§ 2. - Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  2.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych i kwotowych grunty otrzymane przez właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w drodze wymiany i scalenia; zwolnienie stosuje się przez okres 1 roku, a gdy grunty są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany i scalenia gruntów.
2.
Zwolnienie stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego.