§ 7. - Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  7.
Zarządza się ulgowe opodatkowanie podatkiem gruntowym obliczanym z zastosowaniem stawek procentowych użytków rolnych klasy V położonych w strefie ekonomicznej wiejskiej i wiejskiej oddalonej z zastosowaniem stawki w wysokości 9% podstawy opodatkowania.