Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych. - Rozdział 2 - Zwolnienia i obniżki w podatku... - M.P.1965.59.302 - OpenLEX

Rozdział 2 - Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych. - Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1965.59.302

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1971 r.

2.

Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.

§  7.
1.
Nie podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym przychody osiągane przez podatników prowadzących w większym rozmiarze działy specjalne:
1)
w zakresie uprawy nasion roślin kapustnych (kapusty białej, kapusty czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty brukselskiej, kalafiorów, kalarepy i brukwi jadalnej) oraz plantacji nasion kwiatów - pod warunkiem, że przychody z wymienionych upraw zostały osiągnięte z dostaw na rzecz przedsiębiorstw podległych Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w ramach zawartych i wykonanych umów plantacyjnych (kontraktacji),
2)
w zakresie uprawy gruntowej warzyw i nasiennictwa ogrodniczego tych warzyw w gospodarstwach rolnych, położonych:
a)
na obszarze województw: białostockiego (z wyjątkiem miasta Białegostoku), koszalińskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem miasta Olsztyna) oraz szczecińskiego,
b)
na obszarze całego kraju w strefach wiejskiej i wiejskiej oddalonej, z wyjątkiem powiatów: włocławskiego i toruńskiego województwa bydgoskiego, powiatów: kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego i łódzkiego województwa łódzkiego, powiatu raciborskiego województwa opolskiego, powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i średzkiego województwa poznańskiego oraz powiatów: grodziskomazowieckiego, grójeckiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i sochaczewskiego województwa warszawskiego,
c)
w strefie podmiejskiej na obszarze województwa katowickiego oraz powiatów: bydgoskiego województwa bydgoskiego, elbląskiego, malborskiego i kwidzyńskiego województwa gdańskiego, opatowskiego i sandomierskiego województwa kieleckiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego i wadowickiego województwa krakowskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego województwa lubelskiego, brzeskiego, głubczyckiego, kluczborskiego, kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego województwa opolskiego, tarnobrzeskiego województwa rzeszowskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego województwa wrocławskiego, lubskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta Gubina oraz gromad Chlebowo i Wałowice powiatu krośnieńskiego województwa zielonogórskiego.
2. 10
Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się do roku podatkowego 1975 włącznie.
§  8.
Nie podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym gospodarstwa rolnego przychody z hodowli ryb w stawach (wodach zamkniętych), osiąganych:
1)
z hodowli zaprowadzonych w latach do 1964 r. włącznie - przez okres 3 lat, tj. do roku podatkowego 1967 włącznie,
2) 11
z hodowli zaprowadzonych w latach 1965-1975 - przez okres 5 lat, licząc od roku zaprowadzenia hodowli,
§  8a. 12
Nie podlegają doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym gospodarstwa rolnego przychody osiągane z eksploatacji piasku, żwiru, kamieni itp. materiałów budowlanych, które na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. Nr 17, poz. 73 z późniejszymi zmianami) są świadczone na fundusz gromadzki (fundusz miasta, dzielnicy lub osiedla) zamiast wpłat gotówkowych.
10 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.
11 § 8 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.
12 § 8a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.