Zwolnienie od podatku gruntowego gruntów zalesionych. - M.P.1964.69.322 - OpenLEX

Zwolnienie od podatku gruntowego gruntów zalesionych.

Monitor Polski

M.P.1964.69.322

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 września 1964 r.
w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego gruntów zalesionych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251, z 1957 r. Nr 32, poz. 140 i z 1962 r. Nr 66, poz. 326) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego grunty nieleśne, zalesione w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 166) - także w roku, w którym zalesienie nastąpiło.
2.
Zwolnienie (ust. 1) stosuje się na wniosek podatnika po przedstawieniu organowi finansowemu:
1)
w wypadkach przewidzianych w art. 26 i art. 27 ustawy powołanej w ust. 1 - zaświadczenia nadleśniczego terenowo właściwego przedsiębiorstwa lasów państwowych (dyrektora parku narodowego), stwierdzającego dokonanie zalesienia gruntu, jego obszar, rodzaj użytku i klasę; w razie niepodania przez nadleśniczego (dyrektora parku narodowego) rodzaju użytku i klasy gruntu przyjmuje się, że zalesieniem objęto grunty najgorsze;
2)
w wypadkach przewidzianych w art. 28 ustawy powołanej w ust. 1 - niezależnie od zaświadczenia wymienionego w pkt 1 -zezwolenia na zalesienie gruntu, wydanego przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).
3.
Obszar zalesionego gruntu (ust. 2 pkt 1) nadleśniczy (dyrektor parku narodowego) stwierdza:
1)
jeżeli całość gruntów zalesionych położonych w jednej obwodnicy nie przekracza 1 ha - na podstawie własnych ustaleń,
2)
jeżeli całość gruntów zalesionych położonych w jednej obwodnicy wynosi ponad l ha oraz w razie występowania gruntów zalesionych w granicach obrębu w kilku obwodnicach, z których przynajmniej jeden grunt w jednej obwodnicy posiada powierzchnię większą niż 1 ha - na podstawie ustaleń właściwego do spraw geodezji organu prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego, poczynając od roku podatkowego 1965.