Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym. - M.P.1969.51.396 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1969.51.396

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 grudnia 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1966 r. Nr 2, poz. 12) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 59, poz. 302 i z 1967 r. Nr 24, poz. 112) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) grunty państwowe, otrzymane przez indywidualne gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w drodze wymiany i scalenia;",

b)
ust. 3 pkt 1 po wyrazie "wymiany" dodaje się wyrazy "i scalenia";
2)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Obniża się o 50% podatek gruntowy przypadający z gruntów, które w wyniku scalenia przekazane zostały z jednych indywidualnych gospodarstw rolnych lub rolniczych spółdzielni produkcyjnych do innych indywidualnych gospodarstw rolnych lub rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

2. Obniżkę stosuje się przez okres 1 roku, a gdy grunty są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonane zostało przekazanie gruntów w wyniku scalenia.

3. Obniżkę stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i imię (nazwę) podatnika, miejsce położenia oraz obszar i klasy gruntów otrzymanych w wyniku scalenia. Jeżeli grunty otrzymane w wyniku scalenia są odłogami, wykaz powinien zawierać również stwierdzenie tej okoliczności.";

3)
w § 11 ust. 1 liczbę "1969" zastępuje się liczbą "1970".
Przepisy § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz § 6a zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem stosuje się po raz pierwszy przy wymiarze podatku gruntowego za rok 1970 w odniesieniu do gruntów otrzymanych w wyniku wymiany i scalenia w 1969 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się od roku podatkowego 1970.