Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1971.20.132

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 marca 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1966 r. Nr 2, poz. 12) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 59, poz. 302, z 1967 r. Nr 24, poz. 112 i z 1969 r. Nr 51, poz. 396) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 1 liczbę "1970" zastępuje się liczbą "1975";
2)
po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu:

"§ 6b. 1. Jeżeli w danej wsi liczba działek gruntów objętych scaleniem, znajdujących się w szachownicy, przekracza co najmniej pięciokrotnie liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych albo jeżeli działki gruntów są nadmiernie zwężone lub wydłużone w rozumieniu przepisów o scalaniu gruntów, wówczas nie stosuje się przepisów § 1 ust. 1 pkt 1 w stosunku do gruntów państwowych otrzymanych w wyniku scalenia oraz przepisów § 6a, lecz:

1) zwalnia się od podatku gruntowego grunty otrzymane przez indywidualne gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w wyniku scalenia, jeżeli grunty te są odłogami;

2) obniża się o 50% podatek gruntowy należny od uczestniczących w scaleniu indywidualnych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych, z całości gruntów położonych w miejscowości objętej scaleniem, jeżeli grunty te nie są odłogami; obniżki nie stosuje się, jeżeli cały areał gruntów pozostał bez zmian w starym stanie władania po dokonanym scaleniu.

2. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się przez okres 3 lat, a obniżkę określoną w ust. 1 pkt 2 stosuje się przez okres 1 roku, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano scalenia gruntów.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku scalenia użytków zielonych i bagien po dokonanych melioracjach i zagospodarowaniach pomelioracyjnych oraz zdrenowanych gruntów ornych.

4. Przepis ust. 1 stosuje się na wniosek właściwego do spraw rolnych organu prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i imię (nazwę) podatnika, miejsce oraz obszar gruntów uczestnika scalenia. Jeżeli grunty otrzymane w wyniku scalenia są odłogami, wykaz powinien zawierać obszar i klasy takich gruntów.";

3)
w § 7 ust. 2 i w § 8 pkt 2 liczbę "1970" zastępuje się liczbą "1975";
4)
w § 11 ust. 1 liczbę "1970" zastępuje się liczbą "1971".
Przepisy § 6b stosuje się po raz pierwszy do podatku gruntowego przypadającego od gruntów otrzymanych w wyniku scalenia w latach 1969-1970, przy czym zwolnienia i obniżki, przyznane w podatku gruntowym od takich gruntów na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 6a przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.