Zwolnienie od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów. - Rozdział 1 - Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym. - M.P.1965.59.302 - OpenLEX

Rozdział 1 - Zwolnienie od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów. - Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1965.59.302

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1971 r.

1.

Zwolnienie od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów.

§  1.
1. 1
Zwalnia się od podatku gruntowego:
1) 2
grunty państwowe, otrzymane przez indywidualne gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w drodze wymiany i scalenia;
2)
grunty Państwowego Funduszu Ziemi VI klasy i inne grunty VI klasy, które na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych zostaną oddane w dzierżawę lub w użytkowanie indywidualnym gospodarstwom rolnym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym, spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", spółkom do zagospodarowania wspólnoty gruntowej i spółkom wodnym.
2.
Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do indywidualnych gospodarstw rolnych pod warunkiem uprawiania przez te gospodarstwa w całości innych posiadanych gruntów.
3. 3
Zwolnienie stosuje się:
1) 4
co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 1 - przez okres 1 roku, a gdy grunty takie są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany i scalenia gruntów;
2)
co do gruntów określonych w ust. 1 pkt 2 - przez okres 5 lat, licząc od roku, w którym nastąpiło oddanie gruntów w dzierżawę lub w użytkowanie; jeżeli jednak objęcie gruntów w dzierżawę lub w użytkowanie nastąpiło w czasie, w którym dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin (zboża i okopowe) jest niemożliwe, zwolnienie przedłuża się o jeden rok.
§  2.
Zwalnia się od podatku gruntowego działki pod okopowe i pracownicze, przydzielone pracownikom zatrudnionym w państwowych gospodarstwach rolnych zgodnie z układem zbiorowym pracy dla robotników i pracowników rolnych.
§  3.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego grunty nieleśne, zalesione w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 166) - także w roku, w którym zalesienie nastąpiło.
2.
Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika po przedstawieniu organowi finansowemu:
1)
w wypadkach przewidzianych w art. 26 i art. 27 ustawy powołanej w ust. 1 - zaświadczenia nadleśniczego terenowo właściwego przedsiębiorstwa lasów państwowych (dyrektora parku narodowego), stwierdzającego dokonanie zalesienia gruntów, jego obszar, rodzaj użytku i klasę; w razie niepodania przez nadleśniczego (dyrektora parku narodowego) rodzaju użytku i klasy gruntu przyjmuje się, że zalesieniem objęto grunty najgorsze;
2)
w wypadkach przewidzianych w art. 28 ustawy powołanej w ust. 1 - niezależnie od zaświadczenia wymienionego w pkt 1 - zezwolenia na zalesienie gruntu, wydanego przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).
3.
Obszar zalesionego gruntu (ust. 2 pkt 1) nadleśniczy (dyrektor parku narodowego) stwierdza:
1)
jeżeli całość gruntów zalesionych, położonych w jednej obwodnicy, nie przekracza 1 ha - na podstawie własnych ustaleń,
2)
jeżeli całość gruntów zalesionych, położonych w jednej obwodnicy, wynosi ponad 1 ha oraz w razie występowania gruntów zalesionych w granicach obrębu w kilku obwodnicach, z których przynajmniej jeden grunt w jednej obwodnicy posiada powierzchnię większą niż 1 ha - na podstawie ustaleń właściwego do spraw geodezji organu prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).
§  3a. 5
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego grunty położone w pasie drogi granicznej, niezbędnym do ochrony granic Państwa, tj. w pasie o szerokości 15 m, przylegającym do granicy Państwa.
2.
Zwolnienie stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez organ do spraw rolnych prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej terenowo właściwej dla miejsca położenia gruntów. Wykaz powinien zawierać następujące dane:
1)
liczbę porządkową,
2)
nazwisko i imię (nazwę) podatnika,
3)
miejsce położenia gruntu oraz
4)
powierzchnię i klasy gruntów, określonych w ust. 1.
3.
Jeżeli na grunty podatnika nie ma podkładu mapowego i klasyfikacyjnego, organ do spraw rolnych wymieniony w ust. 2 z urzędu określi najprostszymi dostępnymi sposobami powierzchnię, rodzaj użytku i klasę gruntów drogi granicznej. Ewentualne sprostowanie tych danych nastąpi po przeprowadzeniu pomiarów i klasyfikacji gruntów stosownie do przepisów o ewidencji gruntów i budynków.
§  4. 6
1.
Upoważnia się organy finansowe prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych do zwolnienia od podatku gruntowego na okres 5 lat gruntów, położonych w miejscowościach określonych w ust. 3, nabytych:
1)
od Państwa w trybie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1958 r. Nr 17, poz. 71 i z 1963 r. Nr 28, poz. 168); przepis zdania poprzedzającego stosuje się także w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności gruntu lub umowy przedwstępnej;
2)
od indywidualnych właścicieli, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty gospodarstwa rolnego uznanego w myśl obowiązujących przepisów za zaniedbane ekonomicznie, a nabywcy w stosunku do ostatnich właścicieli nie są krewnymi w linii prostej ani powinowatymi w linii prostej.
2.
Zwolnieniem od podatku gruntowego mogą być objęte również grunty nabyte przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, jeżeli właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat) rady narodowej stwierdzi, że zagospodarowanie takich gruntów natrafia na poważne trudności, wskutek czego dają one wyniki gospodarcze niższe od przeciętnych na danym obszarze.
3.
Zwolnienie stosuje się w miejscowościach (wsiach) wskazanych przez organy finansowe prezydiów wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych na wniosek organów finansowych prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych, zaopiniowany przez właściwe do spraw rolnych organy prezydiów tych rad narodowych.
4.
Okres zwolnienia liczy się od roku, w którym nastąpiło nabycie gruntów, a w razie zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności gruntów lub umowy przedwstępnej (ust. 1 pkt 1 zdanie ostatnie) - od roku zawarcia takich umów; jeżeli jednak nabycie gruntów lub zawarcie wspomnianych umów nastąpiło w czasie, w którym dokonanie siewów wiosennych podstawowych roślin (zboża, okopowe) jest niemożliwe, zwolnienie przedłuża się o jeden rok.
5.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedstawienia organowi finansowemu odpowiedniego dowodu nabycia gruntów (umowy notarialnej, orzeczenia sądowego itp.) i po stwierdzeniu okoliczności, że nabycie dotyczy gruntów gospodarstwa zaniedbanego ekonomicznie oraz że nabywcy w stosunku do ostatnich właścicieli nie są ani krewnymi w linii prostej, ani powinowatymi w linii prostej.
6.
Po upływie okresu zwolnienia, przewidzianego w ust. 1, obniża się podstawę opodatkowania w podatku gruntowym z gruntów w tym przepisie wymienionych:
1)
w pierwszym roku po upływie okresu zwolnienia - o 75%,
2)
w drugim roku po upływie okresu zwolnienia - o 50%,
3)
w trzecim roku po upływie okresu zwolnienia - o 25%.
7.
Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio także do gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i gruntów przejętych w myśl obowiązujących przepisów przez Państwo w zagospodarowanie bez względu na miejsce ich położenia, oddanych w dzierżawę lub w użytkowanie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym oraz spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska».
8.
Przepis ust. 7 stosuje się również do gruntów gospodarstw uznanych w myśl obowiązujących przepisów za zaniedbane ekonomicznie, które zostały wniesione w formie wkładu członkowskiego do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub zostały wydzierżawione przez właściciela na okres co najmniej 10 lat rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i ich ośrodkom rolnym oraz spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska».
§  5.
1.
Zwalnia się częściowo od podatku gruntowego grunty orne objęte melioracją, na których uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich. Zwolnienie polega na zmniejszeniu ogólnej kwoty podatku gruntowego należnego z gospodarstwa rolnego o procent, jaki stanowi obszar, na którym uprawy zostały zniszczone, w stosunku do całego opodatkowanego obszaru gospodarstwa rolnego. Zwolnienie stosuje się za ten rok, w którym uprawy zostały zniszczone.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się na wniosek organu do spraw rolnych prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać następujące dane:
1)
liczbę porządkową,
2)
nazwisko i imię (nazwę) podatnika,
3)
miejsce położenia gruntów ornych objętych melioracją,
4)
obszar gruntu, na którym uprawy zostały zniszczone, i
5)
rok, w którym uprawy zostały zniszczone.
§  6.
1. 7
Upoważnia się organy finansowe prezydiów powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych do częściowego zwolnienia od podatku gruntowego w latach podatkowych 1967-1975 gruntów oznaczonych w wyniku klasyfikacji gleboznawczej symbolami RZ VI i PsZ VI. Częściowe zwolnienie polega na zmniejszeniu podatku gruntowego z 1 ha takich gruntów do kwoty 25 zł rocznie, a jeżeli obszar tych gruntów wynosi część hektara - do części tej kwoty odpowiednio do liczby arów, nie mniej jednak niż do kwoty 5 zł.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się w zależności od miejscowych warunków na wniosek organu do spraw rolnych prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać następujące dane:
1)
liczbę porządkową,
2)
nazwisko i imię (nazwę) podatnika,
3)
miejsce położenia gruntu,
4)
obszar gruntu oznaczony symbolami RZ VI i PsZ VI.
§  6a. 8
1.
Obniża się o 50% podatek gruntowy przypadający z gruntów, które w wyniku scalenia przekazane zostały z jednych indywidualnych gospodarstw rolnych lub rolniczych spółdzielni produkcyjnych do innych indywidualnych gospodarstw rolnych lub rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
2.
Obniżkę stosuje się przez okres 1 roku, a gdy grunty są odłogami - przez okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonane zostało przekazanie gruntów w wyniku scalenia.
3.
Obniżkę stosuje się na podstawie wykazu sporządzonego przez właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i imię (nazwę) podatnika, miejsce położenia oraz obszar i klasy gruntów otrzymanych w wyniku scalenia. Jeżeli grunty otrzymane w wyniku scalenia są odłogami, wykaz powinien zawierać również stwierdzenie tej okoliczności.
§  6b. 9
1.
Jeżeli w danej wsi liczba działek gruntów objętych scaleniem, znajdujących się w szachownicy, przekracza co najmniej pięciokrotnie liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych albo jeżeli działki gruntów są nadmiernie zwężone lub wydłużone w rozumieniu przepisów o scalaniu gruntów, wówczas nie stosuje się przepisów § 1 ust. 1 pkt 1 w stosunku do gruntów państwowych otrzymanych w wyniku scalenia oraz przepisów § 6a, lecz:
1)
zwalnia się od podatku gruntowego grunty otrzymane przez indywidualne gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w wyniku scalenia, jeżeli grunty te są odłogami;
2)
obniża się o 50% podatek gruntowy należny od uczestniczących w scaleniu indywidualnych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych, z całości gruntów położonych w miejscowości objętej scaleniem, jeżeli grunty te nie są odłogami; obniżki nie stosuje się, jeżeli cały areał gruntów pozostał bez zmian w starym stanie władania po dokonanym scaleniu.
2.
Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się przez okres 3 lat, a obniżkę określoną w ust. 1 pkt 2 stosuje się przez okres 1 roku, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano scalenia gruntów.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku scalenia użytków zielonych i bagien po dokonanych melioracjach i zagospodarowaniach pomelioracyjnych oraz zdrenowanych gruntów ornych.
4.
Przepis ust. 1 stosuje się na wniosek właściwego do spraw rolnych organu prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać: nazwisko i imię (nazwę) podatnika, miejsce oraz obszar gruntów uczestnika scalenia. Jeżeli grunty otrzymane w wyniku scalenia są odłogami, wykaz powinien zawierać obszar i klasy takich gruntów.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.
3 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
4 § 1 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 pkt b) zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.
5 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
7 § 6 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

8 § 6a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.
9 § 6b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.