Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów. - M.P.1964.47.230 - OpenLEX

Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów.

Monitor Polski

M.P.1964.47.230

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 lipca 1964 r.
w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów.

Na podstawie art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251, z 1957 r. Nr 32, poz. 140 i z 1962 r. Nr 66, poz. 326) zarządza się, co następuje:
1.
Upoważnia się organy finansowe prezydiów powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych do częściowego zwolnienia od podatku gruntowego w latach podatkowych 1965-1967 gruntów oznaczonych w wyniku klasyfikacji gleboznawczej symbolami RZ VI i PsZ VI. Częściowe zwolnienie polega na zmniejszeniu podatku gruntowego z 1 ha takich gruntów do kwoty 25 zł rocznie, a jeżeli obszar tych gruntów wynosi część hektara - do części tej kwoty odpowiednio do liczby arów, nie mniej jednak niż do kwoty 5 zł.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się w zależności od miejscowych warunków na wniosek organu do spraw rolnych prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej i na podstawie wykazu sporządzonego przez ten organ. Wykaz powinien zawierać następujące dane:
1)
liczbę porządkową,
2)
nazwisko i imię (nazwę) podatnika,
3)
miejsce położenia gruntu,
4)
obszar gruntu oznaczony symbolami RZ VI i PsZ VI.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 1965.