Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy. - Rozdział 3 - Zwolnienia i obniżki w podatku... - M.P.1965.59.302 - OpenLEX

Rozdział 3 - Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy. - Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1965.59.302

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1971 r.

3.

Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy.

§  9.
Obniża się o 80% podstawę opodatkowania ustaloną dla celów wymiaru podatku gruntowego użytków rolnych VI klasy, należących do gospodarstw rolnych położonych na obszarze województw: koszalińskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego), opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i m. Wrocławia oraz powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, powiatów: elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego oraz m. Elbląga województwa gdańskiego, powiatu trzcianeckiego i m. Piły województwa poznańskiego, powiatów leskiego i ustrzyckiego województwa rzeszowskiego oraz niektórych gromad i miejscowości (wsi i przysiółków) w powiatach puckim i wejherowskim oraz m. Gdańsku województwa gdańskiego, a także w powiatach: gorlickim, jarosławskim, jasielskim, krośnieńskim, lubaczowskim, przemyskim i sanockim województwa rzeszowskiego, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  10.
1.
Upoważnia się Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku i w Warszawie do obniżenia w granicach od 20% do 40% podstawy opodatkowania dla celów wymiaru podatku gruntowego z użytków rolnych VI klasy, należących do gospodarstw rolnych położonych w gromadach lub powiatach województwa białostockiego i północno-wschodniej części województwa warszawskiego, w których grunty te są szczególnie niskiej jakości i w których ogólny poziom zagospodarowania gospodarstw rolnych jest z tego powodu bardzo słaby.
2.
Wykaz gromad lub powiatów, w których obniżka ma być stosowana, powinien być uprzednio uzgodniony z Ministerstwami Rolnictwa i Finansów.
§  11.
1. 13
Upoważnia się organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych do obniżenia w latach podatkowych 1966-1971 podstawy opodatkowania w podatku gruntowym gospodarstwom rolnym, które gospodarują wyłącznie lub w przeważającej mierze na gruntach najgorszej jakości (VI klasa).
2.
Obniżkę stosuje się do gospodarstw rolnych, w których przeciętna przychodowość szacunkowa (podstawa opodatkowania), ustalona dla celów wymiaru podatku gruntowego z 1 ha gruntów danego gospodarstwa rolnego (po wyłączeniu lasów), nie przekracza w roku, w którym stosuje się obniżkę:
1)
w I okręgu gospodarczym - 3.600 zł,
2)
w II okręgu gospodarczym - 3.300 zł,
3)
w III okręgu gospodarczym - 3.000 zł,
4)
w IV okręgu gospodarczym - 2.700 zł,
5)
w V okręgu gospodarczym - 2.550 zł.
3.
Obniżkę przyznaje się w wysokości od 40% do 80% podstawy opodatkowania z użytków rolnych VI klasy w zależności od sytuacji ekonomicznej i warunków produkcyjnych danej wsi.
4.
Wykaz miejscowości (wsi), w których stosuje się obniżkę podstawy opodatkowania z użytków rolnych VI klasy, ustalają organy finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych na wniosek organów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty) i na podstawie opinii organów do spraw rolnych prezydiów tych rad.
5.
Zakres i wysokość obniżek powinny mieścić się w ramach ustalonych przez Ministerstwo Finansów kwot zmniejszenia wymiaru podatku gruntowego w poszczególnych województwach.
6.
Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się w województwie białostockim oraz na obszarach wymienionych w § 9.
§  12.
Obniżki podstawy opodatkowania przewidziane w §§ 9-11 nie powodują żadnych skutków w zakresie innych uprawnień i obowiązków zależnych od wysokości podstawy opodatkowania gospodarstwa rolnego bądź przychodowości szacunkowej z gospodarstwa.
§  13.
1.
Tracą moc zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 28 lipca 1955 r. w sprawie niedoliczania do podstawy opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych z uprawy nasiennictwa niektórych gatunków warzyw i kwiatów (Monitor Polski Nr 75, poz. 927);
2)
z dnia 6 czerwca 1957 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 50, poz. 314);
3)
z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 50. poz. 293, z 1959 r. Nr 29, poz. 135, z 1960 r. Nr 36, poz. 177, z 1963 r. Nr 38, poz. 189 i Nr 97, poz. 457);
4)
z dnia 9 marca 1959 r. w sprawie obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy, położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 111 i z 1962 r. Nr 35, poz. 168);
5)
z dnia 12 października 1962 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych (Monitor Polski Nr 77, poz. 359);
6)
z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 41, poz. 200);
7)
z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gruntów meliorowanych (Monitor Polski Nr 21, poz. 96);
8)
z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 47, poz. 230);
9)
z dnia 1 września 1964 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego (Monitor Polski Nr 63, poz. 294), z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie podatku dochodowego;
10)
z dnia 29 września 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego gruntów zalesionych (Monitor Polski Nr 69, poz. 322);
11)
z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gruntów oraz obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy (Monitor Polski Nr 83, poz. 391);
12) 14
z dnia 27 lipca 1956 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów (Monitor Polski Nr 66, poz. 771).
2.
Przyznane zwolnienia i ulgi na podstawie zarządzeń, wymienionych w ust. 1, obowiązują do czasu ich wygaśnięcia.
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się od roku podatkowego 1966.
13 § 11 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1969 r. (M.P.69.51.396) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 grudnia 1969 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 marca 1971 r. (M.P.71.20.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 1971 r.

14 § 13 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 16 marca 1967 r. (M.P.67.24.112) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.