Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 maja 1957 r.
w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały nr 112 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zasad zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 27, poz. 183) zarządza się, co następuje:
1.
Ministerstwa (urzędy centralne), którym podlegają średnie szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe, opracowują corocznie w terminie do dnia 30 stycznia wykazy tych szkół (informatory) i przekazują je ministerstwom (urzędom centralnym), prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy w ilości egzemplarzy uzgodnionej z tymi instytucjami.

Wykazy powinny podawać adresy szkół oraz zawody i specjalności absolwentów.

2.
W 1957 r. informatory określone w ust. 1 powinny być przekazane zainteresowanym ministerstwom (urzędom centralnym) w terminie do dnia 15 maja 1957 r.
3.
Otrzymane informatory ministerstwa (urzędy centralne, prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) i Centralny Związek Spółdzielczości Pracy prześlą bezzwłocznie podległym zakładom pracy ze szczegółową instrukcją dotyczącą ustalenia zapotrzebowania na absolwentów i zgłaszania do szkół propozycji pracy dla absolwentów.
1.
Zakłady pracy mające zatrudnić absolwentów, kierując się otrzymanymi informatorami, zgłaszają corocznie w terminie do dnia 31 marca propozycje pracy dla absolwentów bezpośrednio do odpowiednich szkół. Propozycje pracy dla absolwentów kończących studia w pierwszym kwartale zakłady pracy zgłaszają w terminie do dnia 15 lutego.
2.
Zakłady pracy w zasadzie powinny zgłaszać propozycje pracy do szkół położonych najbliżej siedziby zakładów pracy lub do szkół, których absolwentów w poprzednich latach stale zatrudniały lub przyjmowały na praktykę zawodową.
3.
W 1957 r. zakłady pracy powinny zgłosić propozycje pracy do szkół po otrzymaniu wykazów w terminie do dnia 31 maja 1957 r.
Propozycje pracy powinny określać dokładnie warunki pracy i płacy, a w szczególności:
a)
miejscowość i rodzaj zakładu pracy,
b)
ilość wolnych miejsc na poszczególnych stanowiskach, z podaniem opisu czynności, grup uposażenia i wysokości uposażenia brutto dla tych stanowisk oraz świadczeń w naturze (deputatów) udzielanych w zakładzie pracy,
c)
proponowany przez zakład pracy termin podjęcia pracy,
d)
możliwości zakwaterowania,
e)
stanowiska pracy niedopuszczalne dla kobiet ze względu na obowiązujące przepisy o pracach wzbronionych dla kobiet,
f)
szczególne wymagania zakładu pracy i uprawnienia pracownika.
1.
Odpisy propozycji pracy zgłoszonych do średnich szkół zawodowych zakłady pracy przesyłają:
a)
do centralnych zarządów lub innych jednostek równorzędnych,
b)
do właściwych ze względu na siedzibę zakładu pracy samodzielnych oddziałów zatrudnienia (wydziałów zatrudnienia) prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Odpisy propozycji pracy zgłoszonych do szkół wyższych zakłady pracy przesyłają:
a)
do centralnych zarządów lub innych jednostek równorzędnych,
b)
do ministerstw (urzędów centralnych), którym zakłady pracy podlegają.
Ministerstwa, centralne zarządy oraz inne jednostki równorzędne, którym podlegają zakłady pracy, są zobowiązane do czuwania nad terminowym i właściwym wykonywaniem przez zakłady pracy obowiązków określonych w §§ 2-4, zwłaszcza nad przyjmowaniem przez zakłady pracy absolwentów do pracy przed kandydatami niewykwalifikowanymi, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z uchwały nr 112 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zasad zatrudniania absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski Nr 27 poz. 183), oraz nad objęciem propozycjami pracy zgłoszonymi do szkół pełnego zapotrzebowania zakładów pracy na absolwentów.
Szkoły sporządzają wykaz absolwentów, którzy nie otrzymali propozycji pracy, oraz wykaz propozycji pracy nadesłanych przez zakłady pracy, na które brak w szkole kandydatów - i przesyłają je w terminie do dnia 30 czerwca:
a)
średnie szkoły zawodowe - do właściwych ze względu na siedzibę szkoły samodzielnych oddziałów zatrudnienia (wydziałów zatrudnienia) prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), dyrekcji okręgowych szkolenia zawodowego oraz do ministerstw i urzędów centralnych, którym szkoły podlegały przed przekazaniem ich Ministerstwu Oświaty na podstawie uchwały nr 519 Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty (Monitor Polski Nr 87, poz. 1005),
b)
szkoły wyższe - do ministerstw, którym podlegają.
1.
Prezydia wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych (samodzielne oddziały zatrudnienia, wydziały zatrudnienia) powinny dążyć do zatrudnienia wszystkich zgłoszonych im absolwentów średnich szkół zawodowych (§ 6 lit. a) na terenie województwa, starając się w miarę potrzeby o uzyskanie dodatkowych miejsc pracy.
2.
Jeżeli, mimo starań, na terenie województwa nie można zatrudnić wszystkich absolwentów, o których mowa w ust. 1, lub jeżeli pozostaną wolne miejsca pracy, samodzielne oddziały zatrudnienia (wydziały zatrudnienia) prezydiów wojewódzkich rad narodowych (prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw) zawiadamiają o tym Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, a dyrekcje okręgowe szkolenia zawodowego zawiadamiają o tym ministerstwa, którym podlegają szkoły, oraz ministerstwa (centralne urzędy), którym podlegały szkoły przed ich przekazaniem Ministerstwu Oświaty na podstawie uchwały nr 519 Rady Ministrów określonej w § 6 - w terminie do dnia 31 lipca.
1.
Ministerstwa, które otrzymały wykazy określone w §§ 6 i 7, sporządzają zbiorcze zestawienie absolwentów, którzy nie otrzymali propozycji pracy, oraz wykaz propozycji pracy nadesłanych do szkół przez zakłady pracy, na które szkoły nie skierowały absolwentów, i przesyłają je do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
2.
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z ministerstwami (centralnymi urzędami) i prezydiami wojewódzkich rad narodowych, którym podlegają zakłady pracy oraz szkoły, dążą do przeprowadzenia akcji zmierzającej do zatrudnienia wszystkich zgłoszonych absolwentów, czyniąc - w miarę potrzeby - starania o uzyskanie dodatkowych wolnych miejsc pracy, jakimi dysponują jeszcze zakłady pracy.
1. 1
W szkołach mogą być powołane komisje zatrudnienia absolwentów, których zadaniem będzie:
a)
staranie o zapewnienie pracy wszystkim absolwentom, w szczególności przez nawiązanie ścisłej współpracy z zainteresowanymi zakładami pracy, zwłaszcza z zakładami pracy, które w poprzednich lalach zatrudniały absolwentów danej szkoły.
b)
udzielanie absolwentom skierowań do zakładów pracy po wyrażeniu przez nich zgody na objęcie pracy proponowanej przez komisję.
2.
Przewodniczącego komisji w szkołach wyższych powołuje rektor danej uczelni. W średnich szkołach zawodowych przewodniczącym komisji jest przedstawiciel ministerstwa bądź prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), któremu szkoła podlega. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za właściwą pracę komisji.
3.
W skład komisji w szkołach wyższych wchodzi przedstawiciel Zrzeszenia Studentów Polskich.
4.
W średnich szkołach zawodowych przejętych przez Ministerstwo Oświaty na podstawie uchwały nr 519 Rady Ministrów, określonej w § 6, w skład komisji wchodzi również delegat ministerstwa, któremu szkoła podlegała przed przekazaniem.
5.
Komisje zatrudnienia absolwentów prowadzą imienną ewidencję absolwentów, którzy:
a)
przyjęli skierowania do pracy,
b)
zrzekli się skierowania do pracy.
6.
Skierowanie do pracy powinno w zasadzie odpowiadać specjalności absolwenta. W razie niemożności skierowania absolwenta do pracy zgodnie z jego specjalnością można go skierować do pracy w dziedzinie pokrewnej.
7.
Komisja powinna w miarę możności uwzględnić życzenia absolwenta co do miejsca i rodzaju pracy. Odmowę przyjęcia przedstawionych absolwentowi propozycji pracy traktuje się jako rezygnację z pomocy w znalezieniu pracy.
8.
Właściwi ministrowie ustalą osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań określonych w ust. 1, 5, 6 i 7 w szkołach, w których nie będą powołane komisje.
Delegat zakładu pracy, który zgłosił propozycje pracy dla absolwentów, ma prawo uczestniczenia w pracach szkolnych komisji zatrudnienia absolwentów oraz dokonania wyboru spośród kandydatów do pracy.
1.
Szkoły powinny w terminie 3-miesięcznym od dnia otrzymania propozycji pracy zawiadomić zainteresowane zakłady pracy, ilu i w jakim terminie skierują do nich absolwentów. Termin ten może być zmieniony na podstawie porozumienia między zainteresowanym zakładem pracy i szkołą.
2.
Zgłoszenie propozycji pracy przez zakłady pracy zobowiązuje je do zawarcia umowy o pracę z absolwentami skierowanymi, zgodnie z propozycjami zakładu pracy, przez szkolne komisje zatrudnienia bądź osoby określone w § 9 ust. 8.
Zasady i tryb zgłaszania propozycji pracy i zatrudniania absolwentów określony w niniejszym zarządzeniu ma zastosowanie również do zgłaszania propozycji praktyk przez zakłady pracy, kierowania na praktyki i zatrudniania absolwentów odbywających praktyki, zgodnie z § 4 uchwały nr 112 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 183).
W ministerstwach (urzędach centralnych) oraz w miarę potrzeby w centralnych zarządach i jednostkach równorzędnych powinni być powołani pełnomocnicy do spraw zatrudnienia absolwentów. Zadaniem tych pełnomocników jest czuwanie nad:
1)
właściwym zatrudnieniem absolwentów,
2)
zapewnieniem przez zakłady pracy odpowiednich warunków do odbywania praktyk przez absolwentów.
1.
Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Zdrowia, Żeglugi oraz Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", a także Ministerstwo Oświaty co do liceów pedagogicznych i wyższych szkół pedagogicznych ustalą we własnym zakresie szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów podległych im szkół.
2.
Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów szkół podległych Ministerstwu Kultury i Sztuki zostanie uregulowany odrębnym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 kwietnia 1958 r. (M.P.58.33.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 maja 1958 r.