§ 9. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  9.
1. 1
W szkołach mogą być powołane komisje zatrudnienia absolwentów, których zadaniem będzie:
a)
staranie o zapewnienie pracy wszystkim absolwentom, w szczególności przez nawiązanie ścisłej współpracy z zainteresowanymi zakładami pracy, zwłaszcza z zakładami pracy, które w poprzednich lalach zatrudniały absolwentów danej szkoły.
b)
udzielanie absolwentom skierowań do zakładów pracy po wyrażeniu przez nich zgody na objęcie pracy proponowanej przez komisję.
2.
Przewodniczącego komisji w szkołach wyższych powołuje rektor danej uczelni. W średnich szkołach zawodowych przewodniczącym komisji jest przedstawiciel ministerstwa bądź prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), któremu szkoła podlega. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za właściwą pracę komisji.
3.
W skład komisji w szkołach wyższych wchodzi przedstawiciel Zrzeszenia Studentów Polskich.
4.
W średnich szkołach zawodowych przejętych przez Ministerstwo Oświaty na podstawie uchwały nr 519 Rady Ministrów, określonej w § 6, w skład komisji wchodzi również delegat ministerstwa, któremu szkoła podlegała przed przekazaniem.
5.
Komisje zatrudnienia absolwentów prowadzą imienną ewidencję absolwentów, którzy:
a)
przyjęli skierowania do pracy,
b)
zrzekli się skierowania do pracy.
6.
Skierowanie do pracy powinno w zasadzie odpowiadać specjalności absolwenta. W razie niemożności skierowania absolwenta do pracy zgodnie z jego specjalnością można go skierować do pracy w dziedzinie pokrewnej.
7.
Komisja powinna w miarę możności uwzględnić życzenia absolwenta co do miejsca i rodzaju pracy. Odmowę przyjęcia przedstawionych absolwentowi propozycji pracy traktuje się jako rezygnację z pomocy w znalezieniu pracy.
8.
Właściwi ministrowie ustalą osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań określonych w ust. 1, 5, 6 i 7 w szkołach, w których nie będą powołane komisje.
1 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 kwietnia 1958 r. (M.P.58.33.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 maja 1958 r.