§ 12. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  12.
Zasady i tryb zgłaszania propozycji pracy i zatrudniania absolwentów określony w niniejszym zarządzeniu ma zastosowanie również do zgłaszania propozycji praktyk przez zakłady pracy, kierowania na praktyki i zatrudniania absolwentów odbywających praktyki, zgodnie z § 4 uchwały nr 112 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 183).