Szczegółowe zasady zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących.

Monitor Polski

M.P.1970.14.121

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 7 maja 1970 r.
w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących.

Na podstawie § 12 uchwały nr 58 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1970 r. w sprawie zasad zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących (Monitor Polski Nr 14, poz. 116) zarządza się, co następuje:
1.
Wydziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych ustalają - odpowiednio do sytuacji w zatrudnieniu na terenie województwa - zasady rozdziału oraz tryb kierowania absolwentów do zakładów pracy.
2.
W celu realizacji zadań wynikających z ust. 1 wydziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych corocznie, w terminie do dnia 15 stycznia, ustalają:
1)
wykazy występujących na terenie województw:
a)
zawodów deficytowych,
b)
zawodów pozostałych, nie wymienionych pod lit. a) - w których kształcą szkoły położone na terenie województwa,
2)
wykazy zakładów pracy o szczególnym znaczeniu gospodarczym, uprawnionych do zatrudniania absolwentów w zawodach deficytowych (pkt 1 lit. a) - na podstawie umów przedwstępnych lub wydawanych przez wydział zatrudnienia prezydium właściwej rady narodowej zezwoleń na przyjmowanie do pracy absolwentów bez skierowania,
3)
tryb kierowania absolwentów, którzy ukończyli naukę w zawodach nie objętych wykazem zawodów deficytowych (pkt 1 lit. a), na podstawie:
a)
umów przedwstępnych lub
b)
wydawanych przez wydział zatrudnienia w trybie pośrednictwa pracy:

– skierowań do pracy albo

– zezwoleń na przyjmowanie do pracy absolwentów bez skierowania.

3.
Wydziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych opracowują corocznie dla zakładów pracy informatory o absolwentach kończących szkoły zawodowe i ogólnokształcące na terenie województwa. Informatory powinny zawierać w szczególności:
1)
wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
2)
opracowane przez kuratoria okręgów szkolnych informacje o przewidywanej liczbie absolwentów kończących naukę w poszczególnych zawodach, z uwzględnieniem podziału według płci,
3)
ustalony dla województwa tryb kierowania absolwentów do pracy w zawodach nie objętych wykazem zawodów deficytowych (ust. 2 pkt 3),
4)
sposób i terminy zgłaszania przez zakłady pracy propozycji zawarcia umów przedwstępnych i propozycji pracy dla absolwentów (§ 2).
4.
Informatory powinny być przesłane do zakładów pracy i szkół w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
1.
Zakłady pracy na podstawie ustaleń zawartych w informatorach (§ 1 ust. 3) zgłaszają:
1)
propozycje zawarcia umów przedwstępnych dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych w terminie do dnia 15 marca - do odpowiednich szkół zawodowych, a w odpisie do wydziałów zatrudnienia prezydiów rad narodowych właściwych ze względu na siedzibę zakładu pracy i siedzibę szkoły oraz
2)
propozycje pracy dla absolwentów w terminie do dnia 31 maja - do wydziałów zatrudnienia prezydiów właściwych rad narodowych.
2.
Zakłady pracy zgłaszają propozycje zawarcia umów przedwstępnych na formularzach według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.
Umowy przedwstępne powinny być zawarte w terminie do dnia 15 maja; wzór umowy przedwstępnej ustala załącznik nr 2 do zarządzenia.
1.
Propozycje pracy dla absolwentów powinny określać warunki pracy i warunki wynagrodzenia, a w szczególności:
1)
dokładny adres i pełną nazwę zakładu pracy oraz nazwę i adres jednostki nadrzędnej nad zakładem pracy,
2)
liczbę miejsc pracy dla absolwentów według specjalności, z podaniem rodzaju czynności na określonych stanowiskach pracy,
3)
wysokość wynagrodzenia w okresie wstępnego stażu pracy oraz przewidywane zmiany warunków płacy po zakończeniu wstępnego stażu pracy i inne przysługujące uprawnienia,
4)
proponowany przez zakład termin podjęcia pracy,
5)
możliwości zakwaterowania absolwentów z podaniem rodzaju kwater i warunków zakwaterowania.
2.
Propozycje pracy dla absolwentów szkół ogólnokształcących, którzy mogą być zatrudnieni na stanowiskach pracy wymagających przysposobienia zawodowego, powinny określać, poza informacjami wymienionymi w ust. 1, rodzaj wymaganego przeszkolenia zawodowego oraz możliwości zorganizowania tego szkolenia przez zakład pracy we własnym zakresie.
1.
Programy zawodowego szkolenia absolwentów szkół ogólnokształcących (§ 4 ust. 2) powinny przewidywać odpowiednie do zapotrzebowań zakładów pracy na pracowników wykwalifikowanych kursy szkolenia zawodowego, organizowane zarówno przez zakłady pracy, jak i przez organizacje prowadzące kursy szkolenia zawodowego.
2.
Programy, o których mowa w ust. 1, kuratoria okręgów szkolnych opracowują w porozumieniu z wydziałami zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych w terminie do dnia 30 czerwca.
W celu wydania informatorów, o których mowa w § 1 ust. 3, kuratoria okręgów szkolnych opracowują i przekazują wydziałom zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku informacje dotyczące przewidywanej liczby absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących z uwzględnieniem podziału absolwentów według zawodów i płci.
1.
Dyrekcje szkół zawodowych przesyłają w terminie do dnia 25 maja każdego roku do wydziałów zatrudnienia prezydiów rad narodowych informacje o:
1)
przewidywanej liczbie absolwentów, którzy ukończą szkołę w danym roku, według zawodów z podziałem według płci,
2)
liczbie zgłoszonych przez zakłady pracy i zawartych z uczniami umów przedwstępnych z podziałem według płci.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, szkoły przesyłają na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
3.
Łącznie z informacją, o której mowa w ust. 1, dyrekcje szkół przesyłają do wydziałów zatrudnienia prezydiów właściwych rad narodowych nie zrealizowane przez szkołę propozycje zawarcia umów przedwstępnych.
Kuratoria okręgów szkolnych i dyrekcje poszczególnych szkół zawodowych są obowiązane do współdziałania z zakładami pracy w zakresie zawierania umów przedwstępnych, a w szczególności do:
1)
szczegółowego informowania uczniów ostatnich klas szkół o rodzaju i warunkach pracy w zakładach pracy, z którymi będą zawierane umowy przedwstępne,
2)
organizowania bezpośrednich kontaktów między uczniami a zainteresowanymi zakładami pracy,
3)
przygotowywania i nadzorowania przebiegu zawierania umów przedwstępnych.
1.
Wydziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych w braku możliwości zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w zakładach pracy położonych na ich terenie działania powinny - w drodze porozumienia z wydziałami zatrudnienia prezydiów właściwych rad narodowych - kierować tych absolwentów do pracy na tereny, na których występuje deficyt pracowników wykwalifikowanych.
2.
Wydziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych przekazują począwszy od miesiąca lipca każdego roku do Komitetu Pracy i Płac wykazy nie wykorzystanych na terenie województwa propozycji pracy z możliwością zakwaterowania dla absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
3.
Wykazy, o których mowa w ust. 2, wydziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych przekazują do Komitetu Pracy i Płac w terminach obowiązujących przy składaniu sprawozdań z zakresu pośrednictwa pracy.
W 1970 r. terminy określone:
1)
w § 1 ust. 2 - przesuwa się na dzień 20 maja,
2)
w § 1 ust. 4 - przesuwa się na dzień 25 maja,
3)
w § 2 ust. 1 pkt 1 - przesuwa się na dzień 5 czerwca,
4)
w § 2 ust. 3 - przesuwa się na dzień 20 czerwca,
5)
w § 6 - przesuwa się na dzień 30 czerwca.
Przepisy zarządzenia dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1957 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 36, poz. 238 i z 1958 r. Nr 33, poz. 191),
2)
zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1958 r. w sprawie przyjmowania do pracy absolwentów średnich i zasadniczych szkół zawodowych bez skierowania organów zatrudnienia (Monitor Polski Nr 33, poz. 190).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PROPOZYCJE ZAWARCIA UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH, ŚREDNICH I POMATURALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ ZGŁOSZONYCH I ZAWARTYCH PRZEZ ZAKŁADY PRACY UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WYKAZ NIE WYKORZYSTANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PROPOZYCJI PRACY DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH, ŚREDNICH I POMATURALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH