Utrata mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1983.30.160

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1983 r.

UCHWAŁA Nr 108
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 1983 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

W celu dostosowania stanu prawnego do zasad wynikających z ustaw wprowadzających reformę gospodarczą, a także innych aktów prawnych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uznaje się, że utraciły moc obowiązującą uchwały Rady Ministrów i Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCHWAŁ RADY MINISTRÓW ORAZ PREZYDIUM RZĄDU, KTÓRE UTRACIŁY MOC PRAWNĄ

Lp.Nr uchwały Rady Ministrów (RM) lub Prezydium (PRz) RząduDataTytułOgłoszona (nr i poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
12345
1RM20.VII.1949 r.w sprawie mieszkań reprezentacyjnychNr A-71, poz. 904; zm.: z 1951 r. Nr A-87, poz. 1196; z 1995 r. Nr 97, poz. 1326
2RM5.VII.1950 r.w sprawie przyznania pracownikom Centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz urzędów zagranicznych R.P. dodatków do uposażeń za znajomość języków obcychNr A-86, poz. 1059; zm.: z 1956 r. Nr 33, poz. 410
3RM6.IX.1950 r.w sprawie przyznania pracownikom Centrali Ministerstwa Handlu Zagranicznego oraz placówek handlowych Rzeczypospolitej za granicą dodatków do uposażeń za znajomość języków obcychNr A-98, poz. 1227: zm.: z 1954 r. Nr A-1, poz. 12; z 1956 r. Nr 33, poz. 410
4PRz4.X.1950 r.w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony pracy przy przewozie, przeładunku i magazynowaniu materiałów niebezpiecznych i szkodliwychNr A-109, poz. 1373
532 RM24.I.1951 r.w sprawie przyznania pracownikom Biura Współpracy Gospodarczej Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego dodatków specjalnych za znajomość języków obcychNr A-8, poz. 125; zm.: z 1956 r. Nr 33, poz. 410
6461 PRz4.VI.1952 r.w sprawie zaniechania dochodzenia należności Państwa z tytułu nakładów dokonanych w aptekach prywatnychNr A-51, poz. 692
7861 PRz10.X.1952 r.w sprawie zasad wynagradzania wychowawczyń przedszkoli prowadzonych przez zakłady pracyNr A-92, poz. 1424
8144 RM14.II.1953 r.w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od nauczycieli języków obcych zatrudnionych w szkołach wyższychNr A-24, poz. 281
9638 PRz22.VIII.1953 r.w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla mmiektórych pracowników Ministerstwa FinansówNr A-81, poz. 959, zm: z 1956 r. Nr 33, poz. 410
1089 PRz23.II.1954 r.w sprawie odszkodowania za używanie własnych rowerów w służbie przez pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"Nr A-23, poz. 375
11511 PRz2.VII.1955 r.w sprawie doboru kandydatów na studia zaoczne i wieczorowe w szkołach wyższych podległych Ministrowi Szkolnictwa WyższegoNr 65, poz. 855; zm.: z 1973 r. Nr 18, poz. 111
1218 RM14.I.1956 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy wchodzących w skład resortu hutnictwaNr 6, poz. 47
13100 PRz22.II.1956 r.w sprawie zakazu produkcji przez narzędziownie przyzakładowe znormalizowanych warsztatowych pomocy objętych katalogamiNr 21, poz. 269
14484 PRz6.VIII.1956 r.w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Polskiej Akademii NaukNr 68, poz. 337
15726 RM17.XI.1956 r.w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi HutnictwaNr 103, poz. 1188
1686 RM14.III.1957 r.w sprawie planowania rozwoju uspołecznionego przemysłu tartacznegoNr 24, poz. 167; zm.: z 1970 r. Nr 36, poz. 275
17176 RM23.V.1957 r.w sprawie zasad współdziałania Związku Spółdzielni Spożywców i jego terenowych organów samorządu spółdzielczego z organami administracji państwowejNr 49, poz. 302
18179 RM23.V.1957 r.w sprawie wynagradzania pracowników legalizacyjnych terenowych urzędów miar za pracę poza normalnymi godzinami urzędowaniaNr 47, poz. 287; zm.: z 1968 r. Nr 14, poz. 89
19315 RM8.VIII.1957 r.w sprawie trybu rozdzielnictwa i obrotu maszynami, urządzeniami i środkami transportowymi produkowanymi przez przedsiębiorstwa podległe organom naczelnym administracji państwowejNr 75, poz. 455; zm.: z 1961 r. Nr 92, poz. 392
20424 RM9.XI.1957 r.w sprawie zachowania ciągłości pracy przez pracowników zwolnionych z aparatu partyjnego, związków zawodowych i Związku Młodzieży PolskiejNr 88, poz. 523
2121 RM29.I.1958 r.w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Kancelarii SejmuNr 7, poz. 39; sprost.: z 1958 r. Nr 11, poz. 76
22485 RM12.XII.1958 r.w sprawie uznania za zakładowe domy mieszkalne niektórych domów pozostających w zarządzie i użytkowaniu państwowych zakładów pracy1959 r. Nr 1, poz. 2 zm.: Dz.U. z 1960 r. Nr 53, poz. 305
2367 RM18.II.1959 r.w sprawie sprzedaży odbiorcom prywatnym maszyn, urządzeń i środków transportowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwoweNr 22, poz. 97; zm.: z 1964 r. Nr 84, poz. 395
24274 RM26.VI.1959 r.w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie rachunkowości pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych związków zawodowychNr 61, poz. 300
25307 RM11.VII.1959 r.w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla pracowników zatrudnionych w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz jego organach terenowychNr 64, poz. 329; zm.: z 1968 r. Nr 15, poz. 108
2623 RM25.I.1960 r.w sprawie zabezpieczenia niezbędnej ilości mieszkań dla potrzeb przemysłu węglowegoNr 17, poz. 82
27213 RM30.VI.1960 r.w sprawie zmiany systemu wynagradzania pracowników zatrudnionych w warsztatach szkolnych szkół zawodowych, podległych Ministrowi SprawiedliwościNr 54, poz. 260
28361 RM13.IX.1961 r.w sprawie dodatkowego zatrudniania pracowników instytucji naukowych, urzędów i instytucji państwowych w innych zakładach pracyNr 73, poz. 309
29123 RM27.X.1961 r.w sprawie rozdzielnictwa pojazdów samochodowychNr 92, poz. 392; zm.: z 1969 r. Nr 36, poz. 270; 1974 r. Nr 33, poz. 195
30533 RM13.XII.1961 r.w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowychNr 96, poz. 406
31534 RM13.XII.1961 r.w sprawie amortyzacji środków trwałych1966 r. Nr 65, poz. 312; zm.: z 1967 r. Nr 60, poz. 284; 1971 r. Nr 29, poz. 184; 1973 r. Nr 25, poz. 151
3263 RM16.II.1962 r.w sprawie usprawnienia zarządzania przyzakładowymi urządzeniami socjalnymiNr 27, poz. 110
33168 RM11.V.1962 r.w sprawie tworzenia przez przedsiębiorstwa państwowe rezerw na pokrycie niektórych roszczeń pieniężnychNr 45, poz. 213
3447 RM29.I.1963 r.w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy OszczędnościNr 13, poz. 69; zm.: z 1965 r. Nr 27, poz. 136
35400 RM10.XII.1963 r.w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowychNr 94, poz. 438
36378 RM14.XII.1964 r.w sprawie stosowania sankcji bankowych za nieuzgodnienie stanu rachunków bankowychNr 88, poz. 418
37247 RM28.IX.1965 r.w sprawie udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług przez jednostki gospodarki uspołecznionejNr 55, poz. 286
38107 RM29.IV.1966 r.w sprawie funduszu premiowego w niektórych państwowych gospodarstwach celnychNr 22, poz. 117; zm.: z 1969 r. Nr 48, poz. 372
39383 RM7.XII.1966 r.w sprawie zasad organizacji funkcjonowania zjednoczeń przemysłowychNr 79, poz. 327; zm.: z 1969 r. Nr 10, poz.93; z 1970 r. Nr 40, poz. 293; z 1974 r. Nr 40, poz. 233
4043 RM8.III.1967 r.w sprawie akwizycyjnej sprzedaży (dostawy) towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionejNr 17, poz. 85
41265 RM10.XI.1967 r.w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne niektórych grup ludnościNr 62, poz. 296
42197 RM27.VI.1968 r.w sprawie usprawnienia przewozów pracowniczych i wycieczkowych autobusamiNr 29, poz. 194; zm.: z 1974 r. Nr 41, poz. 242
4358 RM6.V.1970 r.w sprawie zasad zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcącychNr 14, poz. 116; zm.: z 1971 r. Nr 37, poz. 239
44183 RM9.XI.1970 r.w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczychz 1971 r. Nr 33, poz. 213; zm.: z 1973 r. Nr 15, poz. 94
4558 RM12.III.1971 r.w sprawie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, przysługujących pracownicom wychowującym dzieci w wieku do lat 14Nr 25, poz. 157
4668 RM2.IV.1971 r.w sprawie zwiększania zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracyNr 23, poz. 151
47191 RM10.IX.1971 r.w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnychz 1977 r. Nr 36, poz. 185
48249 RM16.XI.1971 r.w sprawie terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży i umów dostawy oraz umów komisu w obrocie pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionejNr 54, poz. 353; zm.: z 1973 r. Nr 36, poz. 218
49299 RM24.XII.1971 r.w sprawie umundurowania funkcjonariuszy administracji celnejz 1972 r. Nr 1, poz. 2
50310 RM29.XII.1971 r.w sprawie przekształcenia Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki w Instytut Szkłaz 1972 r. Nr 1, poz.4
5132 RM3.II.1972 r.w sprawie wymiaru urlopów wypoczynkowych dla niektórych pracowników zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk, w instytutach naukowo-badawczych oraz w bibliotekach naukowychNr 9, poz. 62
5275 RM10.III.1972 r.w sprawie projektowania inwestycjiNr 23, poz. 133
5398 RM14.IV.1972 r.w sprawie rozwoju produkcji lokalnej i ubocznej materiałów budowlanychNr 28, poz. 153, zm.: z 1974 r. Nr 40, poz. 233 i z 1975 r. Nr 12, poz. 67
54117 RM5.V.1972 r.w sprawie zaostrzenia walki z pijaństwem i alkoholizmemNr 30, poz. 163
555 RM11.I.1973 r.w sprawie rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen działalności jednostek gospodarczychNr 2, poz. 8
5655 RM9.III.1973 r.w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji rzemieślniczychNr 15, poz. 93
5777 RM4.IV.1973 r.w sprawie dodatku do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy dziennikarskiejNr 17, poz. 102
5884 RM6.IV.1973 r.w sprawie intensyfikacji produkcji ogrodniczej oraz usprawnienia obrotu produktami ogrodniczymiNr 21, poz. 122
59110 RM11.V.1973 r.w sprawie zasad przyjmowania pracowników do pracy oraz racjonalizacji zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracyNr 22, poz. 130; zm.: z 1973 r. Nr 53, poz. 297
60146 RM20.VI.1973 r.w sprawie korzystania przez nauczycieli i nauczycieli akademickich oraz ich współmałżonków z ulgi taryfowej przy przejazdach kolejamiNr 27, poz. 171; zm.: z 1982 r. Nr 22, poz. 190
61149 RM29.VI.1973 r.w sprawie utworzenia funduszu przeciwalkoholowegoNr 30, poz. 186; zm.:z 1975 r. Nr 31, poz. 191
62247 RM5.XI.1973 r.w sprawie tworzenia rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w administracji państwowej i gospodarce narodowejNr 50, poz. 282
6341 RM6.II.1974 r.w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w latach 1974 i 1975Nr 6, poz. 43; zm.: z 1975 r. Nr 1 poz. 2
6485 RM6.IV.1974 r.w sprawie opracowania uproszczonych planów zagospodarowania przestrzennego gminNr 15, poz. 95
65103 RM26.IV.1974 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznymNr 16, poz. 102
6639 RM14.II.1975 r.w sprawie premiowania pracowników energetyki zawodowej za oszczędne zużywanie paliw stałych, ciekłych i gazowychNr 7, poz. 37
6753 RM7.III.1975 r.w sprawie premiowania pracowników za oszczędne zużywanie i gospodarcze wykorzystanie paliw i energiiNr 11, poz. 61
6862 RM29.III.1975 r.w sprawie organizacji i zakresu działania Zjednoczenia Państwowej Komunikacji SamochodowejNr 12, poz. 65
6991 RM30.V.1975 r.w sprawie zatrudnienia pracowników znoszonych jednostek organizacyjnychNr 17, poz. 111
70116 RM27.VI.1975 r.w sprawie nadania statutu Narodowemu Bankowi PolskiemuNr 23, poz. 143
71141 RM18.VII.1975 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz nadzorujących je zjednoczeniachNr 24, poz. 153
7239 RM27.II.1976 r.w sprawie rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwaNr 12, poz. 55
734 RM7.I.1977 r.w sprawie zasad opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji społecznych i zawodowychNr 2, poz. 14; zm.: z 1980 r. Nr 13, poz. 55 i z 1982 r. Nr 2, poz. 2
7459 RM13.V.1978 r.w sprawie doskonalenia organizacji i normowania pracyNr 19, poz. 68
7586 RM30.VI.1978 r.w sprawie zasad organizacji i działania państwowych jednostek projektowaniaNr 24, poz. 80
76111 RM7.VIII.1978 r.w sprawie utworzenia w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" funduszu rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w gminachNr 27, poz. 95
77135 RM20.IX.1978 r.w sprawie oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i zmniejszenia poboru mocy elektrycznej przez odbiorców nieprzemysłowych w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznegoNr 31, poz. 115
781 RM5.I.1979 r.w sprawie cen porównywalnych wyrobów i usług przemysłowych w latach 1980-1985Nr 1, poz.1
7924 RM7.II.1979 r.w sprawie tworzenia i działalności w kraju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznegoNr 4, poz 36
8075 RM19.V.1979 r.w sprawie bezpośredniej sprzedaży detalicznej niektórych wyrobów przez ich producentówNr 14, poz. 81
81121 RM3.VIII.1979 r.w sprawie dodatku mieszkaniowego dla niektórych pracowników absolwentów szkół wyższychNr 20, poz. 118
8235 RM22.IV.1980 r.w sprawie wojewódzkiego funduszu rozwoju kulturyNr 13, poz. 56
83155 RM30.XII.1980 r.w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących funduszu płac i zatrudnienia oraz gospodarki finansowej państwowych biur projektówz 1981 r. Nr 2, poz. 6
8421 RM2.II.1981 r.w sprawie świadczeń pieniężnych dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy, którzy utracili prawo do wynagrodzeniaNr 4, poz. 15
8535 RM16.II.1981 r.w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowiaNr 5, poz. 39; zm.: z 1981 r. Nr 32, poz. 292
86112 RM8.VI.1981 r.w sprawie rozwoju drobnej wytwórczościNr 15, poz. 120
87157 RM10.VIII.1981 r. w sprawie działalności Operacyjnego Sztabu AntykryzysowegoNr 20, poz. 189; zm.: z 1981 r. Nr 26, poz. 226
88166 RM10.VIII.1981 r.w sprawie zasad udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczejNr 20, poz. 191
89170 RM17.VIII.1981 r.w sprawie realizacji założeń narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1981 r. w zakresie zatrudnieniaNr 21, poz. 196
90182 RM24.VIII.1981 r.w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnychNr 25, poz. 219; zm.: z 1982 r. Nr 15, poz. 117
91208 RM12.X.1981 r.w sprawie ekonomicznych warunków i pomocy Państwa dla rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz utworzenia Funduszu Postępu GospodarczegoNr 28, poz. 252; zm.: z 1982 r. Nr 22, poz. 191
92214 RM14.X.1981 r.w sprawie ekonomicznych warunków i pomocy Państwa dla rozwoju działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych - Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Rolników IndywidualnychNr 27, poz. 235; zm.: z 1982 r. Nr 22, poz. 192
93229 RM29.X.1981 r.w sprawie środków aktywizacji skupu żywca rzeźnego wieprzowego i wołowegoNr 28, poz. 256; zm.: z 1981 r. Nr 31, poz. 282
94243 RM30.XI.1981 r.w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.Nr 32, poz. 287; zm.: z 1982 r. Nr 7, poz. 40; Nr 16, poz. 125; Nr 23, poz. 199
95254 RM7.XII.1981 r.w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowychNr 31, poz. 281
96257 RM7.XII.1981 r.w sprawie dopłaty do środków pieniężnych uzyskiwanych ze sprzedaży produktów rolniczych jednostkom gospodarki uspołecznionejNr 31, poz. 282; zm.: z 1982 r. Nr 14, poz. 99
97278 RM30.XII.1981 r.w sprawie funkcjonowania gospodarki w okresie stanu wojennegoz 1982 r. Nr 1, poz.1
9812 RM18.I.1982 r.w sprawie warunków zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.Nr 5, poz. 26
9943 RM27.II.1982 r.w sprawie gospodarki finansowej spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców oraz w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i PszczelarskichNr 9, poz. 54
10062 RM27.III.1982 r.w sprawie centralnego funduszu postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.Nr 10, poz. 71
10163 RM27.III.1982 r.w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r.Nr 10, poz. 72
10267 RM9.IV.1982 r.w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieżyNr 11, poz. 78
103103 RM22.V.1982 r.w sprawie zwolnienia studentów szkół wyższych od obowiązku odbycia praktyk robotniczych w 1982 r.Nr 15, poz. 116
104157 RM2.VIII.1982 r.w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla rodzin o najniższych dochodachNr 19, poz. 163
105186 RM20.VIII.1982 r.w sprawie dodatkowych zachęt do zwiększania produkcji w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionejNr 20, poz. 175
106203 RM20.IX.1982 r.w sprawie zasad obliczania i trybu rozliczeń jednorazowego podatku stabilizacyjnego w 1982 r.Nr 23, poz. 200