§ 6. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  6.
Szkoły sporządzają wykaz absolwentów, którzy nie otrzymali propozycji pracy, oraz wykaz propozycji pracy nadesłanych przez zakłady pracy, na które brak w szkole kandydatów - i przesyłają je w terminie do dnia 30 czerwca:
a)
średnie szkoły zawodowe - do właściwych ze względu na siedzibę szkoły samodzielnych oddziałów zatrudnienia (wydziałów zatrudnienia) prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), dyrekcji okręgowych szkolenia zawodowego oraz do ministerstw i urzędów centralnych, którym szkoły podlegały przed przekazaniem ich Ministerstwu Oświaty na podstawie uchwały nr 519 Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty (Monitor Polski Nr 87, poz. 1005),
b)
szkoły wyższe - do ministerstw, którym podlegają.