§ 1. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  1.
1.
Ministerstwa (urzędy centralne), którym podlegają średnie szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe, opracowują corocznie w terminie do dnia 30 stycznia wykazy tych szkół (informatory) i przekazują je ministerstwom (urzędom centralnym), prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy w ilości egzemplarzy uzgodnionej z tymi instytucjami.

Wykazy powinny podawać adresy szkół oraz zawody i specjalności absolwentów.

2.
W 1957 r. informatory określone w ust. 1 powinny być przekazane zainteresowanym ministerstwom (urzędom centralnym) w terminie do dnia 15 maja 1957 r.
3.
Otrzymane informatory ministerstwa (urzędy centralne, prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) i Centralny Związek Spółdzielczości Pracy prześlą bezzwłocznie podległym zakładom pracy ze szczegółową instrukcją dotyczącą ustalenia zapotrzebowania na absolwentów i zgłaszania do szkół propozycji pracy dla absolwentów.