§ 13. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  13.
W ministerstwach (urzędach centralnych) oraz w miarę potrzeby w centralnych zarządach i jednostkach równorzędnych powinni być powołani pełnomocnicy do spraw zatrudnienia absolwentów. Zadaniem tych pełnomocników jest czuwanie nad:
1)
właściwym zatrudnieniem absolwentów,
2)
zapewnieniem przez zakłady pracy odpowiednich warunków do odbywania praktyk przez absolwentów.