§ 7. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  7.
1.
Prezydia wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych (samodzielne oddziały zatrudnienia, wydziały zatrudnienia) powinny dążyć do zatrudnienia wszystkich zgłoszonych im absolwentów średnich szkół zawodowych (§ 6 lit. a) na terenie województwa, starając się w miarę potrzeby o uzyskanie dodatkowych miejsc pracy.
2.
Jeżeli, mimo starań, na terenie województwa nie można zatrudnić wszystkich absolwentów, o których mowa w ust. 1, lub jeżeli pozostaną wolne miejsca pracy, samodzielne oddziały zatrudnienia (wydziały zatrudnienia) prezydiów wojewódzkich rad narodowych (prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw) zawiadamiają o tym Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, a dyrekcje okręgowe szkolenia zawodowego zawiadamiają o tym ministerstwa, którym podlegają szkoły, oraz ministerstwa (centralne urzędy), którym podlegały szkoły przed ich przekazaniem Ministerstwu Oświaty na podstawie uchwały nr 519 Rady Ministrów określonej w § 6 - w terminie do dnia 31 lipca.