Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.

UMOWA
z dnia 7 września 2020 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.15.2019/23

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Słowenii

Lublana

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii i ma zaszczyt zaproponować zawarcie (przez wymianę not) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej, o następującej treści:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Słowenii, zwane dalej "Stronami",

mając na względzie charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem współpracę między polskimi i słoweńskimi służbami konsularnymi,

uznając fakt, że we wspólnym interesie Stron leży uniknięcie nieproporcjonalnego wysiłku w dostępie do konsulatów ze strony osób ubiegających się o wizę,

biorąc pod uwagę prawny dorobek Unii Europejskiej w dziedzinie wspólnej polityki wizowej,

uzgodniły co następuje:

1. 
Strony reprezentują się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków o wizę i wydawania wiz, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanym dalej "kodeksem wizowym", zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, niniejszą Umową oraz porozumieniami technicznymi, zawartymi na podstawie Artykułu 8 niniejszej Umowy, zwanymi dalej "porozumieniami technicznymi".
2. 
Podejmując działania określone w ustępie 1 przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.

Działając na podstawie Artykułu 1 niniejszej Umowy, Strony będą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Strona podejmująca na podstawie Artykułu 1 niniejszej Umowy czynności w ramach reprezentacji (Strona reprezentująca) na rzecz drugiej Strony (Strona reprezentowana) będzie działała z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz oraz zbieraniu danych w swoim własnym imieniu. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Strony.

1. 
Reprezentacja może być ograniczona do jednej lub kilku części procesu wizowego, w szczególności do udzielania informacji wizowej, umawiania terminów osobistych wizyt w konsulacie, przeprowadzania rozmów oraz przyjmowania wniosków wizowych wraz z dokumentacją uzupełniającą, pobierania danych biometrycznych i pobierania opłaty wizowej.
2. 
Strona reprezentująca będzie uprawniona do przyjmowania wniosków wizowych, załączonej dokumentacji, pobierania i przetwarzania danych, w tym pobierania identyfikatorów biometrycznych, a w przypadku dopuszczalności złożenia wniosku będzie weryfikować wymogi wjazdu i przeprowadzać ocenę ryzyka.
3. 
W przypadkach gdy przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strony reprezentującej po rozpatrzeniu wniosku uzna, że wiza nie powinna zostać wydana, wspomnianemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu zezwala się na podjęcie decyzji o odmowie przyznania wizy.
4. 
Wizy o ograniczonej ważności terytorialnej mogą być wydawane w ramach reprezentacji tylko wtedy, gdy ograniczona ważność terytorialna wizy jest spowodowana faktem, że dokument podróży wnioskodawcy, uznany przez Strony, nie jest uznawany przez inne państwa członkowskie zgodnie z przepisami załącznika do decyzji wykonawczej Komisji C(2019) 4469 zastępującej załącznik do decyzji wykonawczej C(2013) 4914 ustanawiającej wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane.

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę reprezentującą w ramach reprezentacji, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Strony reprezentowanej lub organów centralnych innych państw członkowskich, będą przeprowadzane przez Stronę reprezentującą.

1. 
Opłaty związane z rozpatrzeniem wniosków wizowych lub wydawaniem wiz będą pobierane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, w którym złożono wniosek wizowy.
2. 
Strony powiadamiają się wzajemnie o tym, które kategorie wiz wydawane są bez pobierania opłaty. Koszty związane z rozpatrywaniem wszystkich kategorii wniosków wizowych będą w całości pokrywane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strony reprezentującej i nie będą obciążały drugiej Strony.

Właściwymi organami Stron do wykonania niniejszej Umowy są:

1)
dla Republiki Słowenii:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2)
dla Rzeczypospolitej Polskiej:

Minister Spraw Zagranicznych

Właściwe organy Stron zawrą porozumienia techniczne w drodze wymiany not dyplomatycznych, w których wskażą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz określą podstawowe techniczne i finansowe szczegóły współpracy.

Wszelkie spory dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane między Stronami w drodze dyplomatycznej.

Umowa niniejsza może zostać zmieniona w drodze dyplomatycznej z inicjatywy każdej ze Stron, w dowolnym czasie, w całości lub w części.

1. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej notyfikacji przekazanej w drodze dyplomatycznej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.
2. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy. Druga Strona zostanie powiadomiona o czasowym zawieszeniu niniejszej Umowy poprzez notyfikację przekazaną w drodze dyplomatycznej, na co najmniej 72 godziny przed wprowadzeniem tego zawieszenia.
3. 
Umowa między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii a Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 roku, przestanie obowiązywać w dniu wejścia w życie mniejszej Umowy.
4. 
Załącznik do Umowy, o której mowa w ustępie 3, wymieniający państwa trzecie objęte reprezentacją wizową, pozostaje w mocy do czasu wejścia w życie nowego porozumienia technicznego.

Umowa zostaje sporządzona w języku angielskim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowenii na powyższe mniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej, która wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Umowy w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 13 lipca 2020 roku

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Słowenii

No. ZKO - 1221/10

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.15.2019/23 z dnia 13 lipca 2020 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii i ma zaszczyt zaproponować zawarcie (przez wymianę not) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej, o następującej treści:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Słowenii, zwane dalej "Stronami",

mając na względzie charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem współpracę między polskimi i słoweńskimi służbami konsularnymi,

uznając fakt, że we wspólnym interesie Stron leży uniknięcie nieproporcjonalnego wysiłku w dostępie do konsulatów ze strony osób ubiegających się o wizę,

biorąc pod uwagę prawny dorobek Unii Europejskiej w dziedzinie wspólnej polityki wizowej,

uzgodniły co następuje:

1. 
Strony reprezentują się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków o wizę i wydawania wiz, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanym dalej "kodeksem wizowym", zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, niniejszą Umową oraz porozumieniami technicznymi, zawartymi na podstawie Artykułu 8 niniejszej Umowy, zwanymi dalej "porozumieniami technicznymi".
2. 
Podejmując działania określone w ustępie 1 przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.

Działając na podstawie Artykułu 1 niniejszej Umowy, Strony będą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Strona podejmująca na podstawie Artykułu 1 niniejszej Umowy czynności w ramach reprezentacji (Strona reprezentująca) na rzecz drugiej Strony (Strona reprezentowana) będzie działała z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz oraz zbieraniu danych w swoim własnym imieniu. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Strony.

1. 
Reprezentacja może być ograniczona do jednej lub kilku części procesu wizowego, w szczególności do udzielania informacji wizowej, umawiania terminów osobistych wizyt w konsulacie, przeprowadzania rozmów oraz przyjmowania wniosków wizowych wraz z dokumentacją uzupełniającą, pobierania danych biometrycznych i pobierania opłaty wizowej.
2. 
Strona reprezentująca będzie uprawniona do przyjmowania wniosków wizowych, załączonej dokumentacji, pobierania i przetwarzania danych, w tym pobierania identyfikatorów biometrycznych, a w przypadku dopuszczalności złożenia wniosku będzie weryfikować wymogi wjazdu i przeprowadzać ocenę ryzyka.
3. 
W przypadkach gdy przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strony reprezentującej po rozpatrzeniu wniosku uzna, że wiza nie powinna zostać wydana, wspomnianemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu zezwala się na podjęcie decyzji o odmowie przyznania wizy.
4. 
Wizy o ograniczonej ważności terytorialnej mogą być wydawane w ramach reprezentacji tylko wtedy, gdy ograniczona ważność terytorialna wizy jest spowodowana faktem, że dokument podróży wnioskodawcy, uznany przez Strony, nie jest uznawany przez inne państwa członkowskie zgodnie z przepisami załącznika do decyzji wykonawczej Komisji C(2019) 4469 zastępującej załącznik do decyzji wykonawczej C(2013) 4914 ustanawiającej wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane.

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę reprezentującą w ramach reprezentacji, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Strony reprezentowanej lub organów centralnych innych państw członkowskich, będą przeprowadzane przez Stronę reprezentującą.

1. 
Opłaty związane z rozpatrzeniem wniosków wizowych lub wydawaniem wiz będą pobierane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, w którym złożono wniosek wizowy.
2. 
Strony powiadamiają się wzajemnie o tym, które kategorie wiz wydawane są bez pobierania opłaty. Koszty związane z rozpatrywaniem wszystkich kategorii wniosków wizowych będą w całości pokrywane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strony reprezentującej i nie będą obciążały drugiej Strony.

Właściwymi organami Stron do wykonania niniejszej Umowy są:

1)
dla Republiki Słowenii:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2)
dla Rzeczypospolitej Polskiej:

Minister Spraw Zagranicznych

Właściwe organy Stron zawrą porozumienia techniczne w drodze wymiany not dyplomatycznych, w których wskażą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz określą podstawowe techniczne i finansowe szczegóły współpracy.

Wszelkie spory dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane między Stronami w drodze dyplomatycznej.

Umowa niniejsza może zostać zmieniona w drodze dyplomatycznej z inicjatywy każdej ze Stron, w dowolnym czasie, w całości lub w części.

1. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej notyfikacji przekazanej w drodze dyplomatycznej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.
2. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy. Druga Strona zostanie powiadomiona o czasowym zawieszeniu niniejszej Umowy poprzez notyfikację przekazaną w drodze dyplomatycznej, na co najmniej 72 godziny przed wprowadzeniem tego zawieszenia.
3. 
Umowa między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii a Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 roku, przestanie obowiązywać w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy.
4. 
Załącznik do Umowy, o której mowa w ustępie 3, wymieniający państwa trzecie objęte reprezentacją wizową, pozostaje w mocy do czasu wejścia w życie nowego porozumienia technicznego.

Umowa zostaje sporządzona w języku angielskim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowenii na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej, która wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Umowy w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii wyrazy wysokiego poważania."

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii ma zaszczyt potwierdzić, że powyższe postanowienia zostają przyjęte przez Rząd Republiki Słowenii oraz, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.15.2019/23 z dnia 13 lipca 2020 roku oraz niniejsza nota-odpowiedź stanowią Umowę między Rządem Republiki Słowenii Rządem a Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Lublana, dnia 7 września 2020 roku.