Art. 11. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  11.
1. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej notyfikacji przekazanej w drodze dyplomatycznej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.
2. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy. Druga Strona zostanie powiadomiona o czasowym zawieszeniu niniejszej Umowy poprzez notyfikację przekazaną w drodze dyplomatycznej, na co najmniej 72 godziny przed wprowadzeniem tego zawieszenia.
3. 
Umowa między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii a Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 roku, przestanie obowiązywać w dniu wejścia w życie mniejszej Umowy.
4. 
Załącznik do Umowy, o której mowa w ustępie 3, wymieniający państwa trzecie objęte reprezentacją wizową, pozostaje w mocy do czasu wejścia w życie nowego porozumienia technicznego.

Umowa zostaje sporządzona w języku angielskim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowenii na powyższe mniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej, która wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Umowy w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 13 lipca 2020 roku

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Słowenii

No. ZKO - 1221/10

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.15.2019/23 z dnia 13 lipca 2020 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii i ma zaszczyt zaproponować zawarcie (przez wymianę not) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej, o następującej treści:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Słowenii, zwane dalej "Stronami",

mając na względzie charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem współpracę między polskimi i słoweńskimi służbami konsularnymi,

uznając fakt, że we wspólnym interesie Stron leży uniknięcie nieproporcjonalnego wysiłku w dostępie do konsulatów ze strony osób ubiegających się o wizę,

biorąc pod uwagę prawny dorobek Unii Europejskiej w dziedzinie wspólnej polityki wizowej,

uzgodniły co następuje: