Art. 4. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  4.
1. 
Reprezentacja może być ograniczona do jednej lub kilku części procesu wizowego, w szczególności do udzielania informacji wizowej, umawiania terminów osobistych wizyt w konsulacie, przeprowadzania rozmów oraz przyjmowania wniosków wizowych wraz z dokumentacją uzupełniającą, pobierania danych biometrycznych i pobierania opłaty wizowej.
2. 
Strona reprezentująca będzie uprawniona do przyjmowania wniosków wizowych, załączonej dokumentacji, pobierania i przetwarzania danych, w tym pobierania identyfikatorów biometrycznych, a w przypadku dopuszczalności złożenia wniosku będzie weryfikować wymogi wjazdu i przeprowadzać ocenę ryzyka.
3. 
W przypadkach gdy przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strony reprezentującej po rozpatrzeniu wniosku uzna, że wiza nie powinna zostać wydana, wspomnianemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu zezwala się na podjęcie decyzji o odmowie przyznania wizy.
4. 
Wizy o ograniczonej ważności terytorialnej mogą być wydawane w ramach reprezentacji tylko wtedy, gdy ograniczona ważność terytorialna wizy jest spowodowana faktem, że dokument podróży wnioskodawcy, uznany przez Strony, nie jest uznawany przez inne państwa członkowskie zgodnie z przepisami załącznika do decyzji wykonawczej Komisji C(2019) 4469 zastępującej załącznik do decyzji wykonawczej C(2013) 4914 ustanawiającej wykaz dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane.