Art. 8. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  8.

Właściwe organy Stron zawrą porozumienia techniczne w drodze wymiany not dyplomatycznych, w których wskażą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz określą podstawowe techniczne i finansowe szczegóły współpracy.