Art. 6. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  6.
1. 
Opłaty związane z rozpatrzeniem wniosków wizowych lub wydawaniem wiz będą pobierane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, w którym złożono wniosek wizowy.
2. 
Strony powiadamiają się wzajemnie o tym, które kategorie wiz wydawane są bez pobierania opłaty. Koszty związane z rozpatrywaniem wszystkich kategorii wniosków wizowych będą w całości pokrywane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strony reprezentującej i nie będą obciążały drugiej Strony.