Art. 1. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  1.
1. 
Strony reprezentują się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków o wizę i wydawania wiz, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanym dalej "kodeksem wizowym", zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, niniejszą Umową oraz porozumieniami technicznymi, zawartymi na podstawie Artykułu 8 niniejszej Umowy, zwanymi dalej "porozumieniami technicznymi".
2. 
Podejmując działania określone w ustępie 1 przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.