Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.

UMOWA
między Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii o współpracy w zakresie wydawania wiz,
podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Stroną polską" oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii, zwane dalej "Stroną słoweńską", zwane dalej wspólnie "Umawiającymi się Stronami",

mając na względzie charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem współpracę między polskimi i słoweńskimi służbami konsularnymi,

uznając, że uproszczenie procedur wydawania wiz leży w interesie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowenii,

biorąc pod uwagę dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnej polityki wizowej oraz jej planowane działania w tej dziedzinie,

uzgodniły co następuje:

Wspólne Centrum Aplikacji Wizowych w Podgoricy

Ramy organizacyjne działalności

1.
W niniejszej Umowie oraz w kontaktach ze stronami trzecimi, jednostka ustanowiona przez Stronę słoweńską w ramach oficjalnej struktury Ambasady Republiki Słowenii w Podgoricy w celu wykonywania czynności określonych w niniejszej Umowie występować będzie pod nazwą Wspólne Centrum Aplikacji Wizowych, zwane dalej "Centrum".
2.
Zgodnie z artykułem 8 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 roku, Ambasada Republiki Słowenii w Podgoricy, zwana dalej "Ambasadą słoweńską" notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do działalności Centrum.

Główna działalność Centrum

1.
Główna działalność Centrum polega na załatwianiu wniosków o wydanie wiz lotniskowych (wizy A), wiz tranzytowych (wizy B) oraz krótkoterminowych (wizy C). Działalność ta polega na udzielaniu informacji osobom ubiegającym się o wizy, przyjmowaniu i rejestracji wniosków wizowych, przekazywaniu danych oraz dokumentów - w tym dokumentów podróży osób ubiegających się o wizy - do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy (zwanej dalej "Ambasadą polską"), zwrocie osobom ubiegającym się o wizy dokumentów podróży przekazanych przez Ambasadę polską do Centrum oraz organizowaniu rozmów kwalifikacyjnych (wywiadów) konsulowi Ambasady polskiej, zwanemu dalej konsulem polskim", na jego życzenie.
2.
Konsul polski, pełniący funkcje konsularne zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, będzie w Centrum wykonywać w ramach kompetencji Ambasady polskiej czynności związane z wydawaniem narodowych wiz długoterminowych i pozwoleń na pobyt. Konsul polski będzie przeprowadzać wywiady oraz udzielać porad osobom ubiegającym się o wizy w godzinach urzędowych Centrum.

Zasady współpracy w ramach działalności Centrum

1.
Ambasada polska będzie uczestniczyć w działalności Centrum poprzez konsula polskiego, który w zakresie swoich działań będzie podlegać nadzorowi Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Konsul polski będzie przestrzegać zasad działalności Centrum, ustanowionych przez Stronę słoweńską.
3.
Strona polska notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry o mianowaniu polskiego konsula, zgodnie z artykułem 10 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku.
4.
Konsul polski będzie odpowiadać za przestrzeganie niniejszej Umowy oraz polskich przepisów wizowych i będzie udzielać pomocy dyplomacie Ambasady słoweńskiej (zwanemu dalej "konsul słoweński") w wypełnianiu obowiązków związanych z działalnością Centrum.
5.
Polecenia personelowi Centrum mogą być wydawane tylko przez konsula słoweńskiego.

Szczegółowe zasady dotyczące wniosków wizowych załatwianych przez Centrum

1.
Centrum będzie pobierać opłaty wizowe przy przyjmowaniu wniosków wizowych i przekazywać je wraz z wnioskami wizowymi i dołączonymi do nich dokumentami uzupełniającymi do Ambasady polskiej.
2.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 niniejszej Umowy, konsul polski będzie przyjmować opłaty za narodowe wizy długoterminowe oraz za pozwolenia na pobyt podczas swojej obecności w Centrum przy składaniu wniosków przez osoby ubiegające się o wizę.
3.
Zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, wnioski wizowe i dołączone do nich dokumenty uzupełniające będą przekazywane przez Centrum do Ambasady polskiej i odwrotnie za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub z wykorzystaniem innych środków, określonych przez Ambasadę polską i Centrum. Wnioski przekazywane będą raz w tygodniu. Koszty przesyłania wniosków i paszportów będzie opłacać nadawca bezpośrednio w firmie kurierskiej.
4.
Konsul słoweński jest odpowiedzialny za znajomość przez personel Centrum zasad przyjmowania wniosków wizowych. W tym celu konsul słoweński może wystąpić z inicjatywą wspólnych szkoleń z konsulem polskim.

Rejestracja

Dla zapewnienia sprawnego załatwiania wniosków o wydanie wiz przez obie Umawiające się Strony, Centrum będzie prowadzić rejestrację następujących danych dotyczących wniosków, o których mowa w artykule 2 ustęp 1:

a)
numer rejestracyjny wniosku,
b)
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wizę,
c)
data urodzenia osoby ubiegającej się o wizę,
d)
płeć osoby ubiegającej się o wizę,
e)
numer dokumentu podróży,
f)
data ważności dokumentu podróży,
g)
państwo wydające dokument podróży,
h)
rodzaj wnioskowanej wizy,
i)
państwo docelowe,
j)
wysokość pobranej opłaty wizowej,
k)
data przyjęcia wniosku,
l)
data przesłania wniosku do Ambasady polskiej,
m)
data zwrotu dokumentu podróży do Centrum,
n)
data zwrotu dokumentu podróży osobie ubiegającej się o wizę,
o)
dane kontaktowe osoby ubiegającej się o wizę.

Uczestnictwo w działalności Centrum innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw stosujących przepisy Schengen

1.
Uczestnictwo w działalności Centrum jest otwarte dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw stosujących przepisy Schengen.
2.
Strona słoweńska powiadomi Stronę polską o zamiarze przystąpienia do działalności Centrum przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej lub inne państwo stosujące przepisy Schengen.

Wzajemna reprezentacja wizowa

Zakres reprezentacji

1.
Umawiające się Strony będą się wzajemnie zastępować w oparciu o Wspólne Instrukcje Konsularne i regulacje niniejszej Umowy przy wydawaniu wiz jednolitych (A - wizy lotniskowe, B - wizy tranzytowe, C - wizy krótkoterminowe). Postanowienia artykułu 2 ustęp 2 niniejszej Umowy pozostają w mocy.
2.
Listę państw trzecich, w których będzie miała miejsce reprezentacja wizowa, zawiera załącznik do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.
3.
Umawiające się Strony mogą się wspierać wzajemnie w pobieraniu i przesyłaniu danych biometrycznych do wykorzystania przy wnioskach o narodowe wizy długoterminowe i zezwolenia na pobyt.
4.
Umawiająca się Strona reprezentująca, zgodnie z artykułem 8 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 roku, notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego przejęcie w tym państwie reprezentacji.

Zasady reprezentacji

1.
Działając na podstawie artykułu 7 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą stosować przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz, odpowiednio, polskie i słoweńskie przepisy wewnętrzne w taki sposób, aby uwzględnione były także interesy państwa reprezentowanego.
2.
Działając na podstawie artykułu 7 niniejszej Umowy, przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne postępować będą z taką samą starannością, jak przy wydawaniu własnych wiz. Żadna z Umawiających się Stron nie będzie jednak ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte na rzecz drugiej Umawiającej się Strony.
3.
Działając na podstawie artykułu 7 niniejszej Umowy, Strona polska i Strona słoweńska będą przestrzegać norm prawnych Wspólnoty Europejskiej, w tym dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jak również, odpowiednio, polskich i słoweńskich przepisów wewnętrznych w tym zakresie.

Postanowienia przejściowe i końcowe

Spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji.

Umawiające się Strony mogą dokonywać zmian w niniejszej Umowie w dowolnym czasie w drodze wymiany not dyplomatycznych.

1.
Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszej z not, w których Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o spełnieniu wewnętrznych wymogów niezbędnych dla jej wejścia w życie. Umowa będzie jednak tymczasowo stosowana od dnia podpisania.
2.
Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją w każdym czasie wypowiedzieć na piśmie na drodze dyplomatycznej. W przypadku wypowiedzenia Umowa pozostanie w mocy przez okres trzydziestu (30) dni od momentu otrzymania noty przez drugą Umawiającą się Stronę.
3.
Umawiające się Strony mogą w każdym czasie zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub w części. Początek i koniec okresu zawieszenia podlega notyfikacji w drodze dyplomatycznej. W przypadku zawieszenia stosowania Umowa pozostanie w mocy przez okres trzydziestu (30) dni od momentu notyfikacji, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Warszawie, dnia 14 marca 2008 roku, w dwóch oryginałach, każdy w językach polskim, słoweńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadkach rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy, tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK 

Reprezentacja wizowa

Rzeczpospolita Polska będzie reprezentować Republikę Słowenii w następujących państwach trzecich:

REPUBLIKA ANGOLI - Luanda

REPUBLIKA ARMENII - Erewań

REPUBLIKA AZERBEJDŻANU - Baku

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA - Kinszasa

GRUZJA - Tbilisi

REPUBLIKA JEMEŃSKA - Sana

KRÓLESTWO KAMBODŻY - Phnom Penh

KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA - Phenian

LAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA - Wientian

MONGOLIA - Ułan Bator

REPUBLIKA PANAMY - Panama

ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII - Dar-es-Salaam

WSCHODNIA REPUBLIKA URUGWAJU - Montevideo

Republika Słowenii będzie reprezentować Rzeczpospolitą Polską w:

CZARNOGÓRA - Podgorica.