Art. 5. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  5

Rejestracja

Dla zapewnienia sprawnego załatwiania wniosków o wydanie wiz przez obie Umawiające się Strony, Centrum będzie prowadzić rejestrację następujących danych dotyczących wniosków, o których mowa w artykule 2 ustęp 1:

a)
numer rejestracyjny wniosku,
b)
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wizę,
c)
data urodzenia osoby ubiegającej się o wizę,
d)
płeć osoby ubiegającej się o wizę,
e)
numer dokumentu podróży,
f)
data ważności dokumentu podróży,
g)
państwo wydające dokument podróży,
h)
rodzaj wnioskowanej wizy,
i)
państwo docelowe,
j)
wysokość pobranej opłaty wizowej,
k)
data przyjęcia wniosku,
l)
data przesłania wniosku do Ambasady polskiej,
m)
data zwrotu dokumentu podróży do Centrum,
n)
data zwrotu dokumentu podróży osobie ubiegającej się o wizę,
o)
dane kontaktowe osoby ubiegającej się o wizę.