Rozdział 2 - Wzajemna reprezentacja wizowa - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.

Rozdział  2

Wzajemna reprezentacja wizowa

Zakres reprezentacji

1.
Umawiające się Strony będą się wzajemnie zastępować w oparciu o Wspólne Instrukcje Konsularne i regulacje niniejszej Umowy przy wydawaniu wiz jednolitych (A - wizy lotniskowe, B - wizy tranzytowe, C - wizy krótkoterminowe). Postanowienia artykułu 2 ustęp 2 niniejszej Umowy pozostają w mocy.
2.
Listę państw trzecich, w których będzie miała miejsce reprezentacja wizowa, zawiera załącznik do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.
3.
Umawiające się Strony mogą się wspierać wzajemnie w pobieraniu i przesyłaniu danych biometrycznych do wykorzystania przy wnioskach o narodowe wizy długoterminowe i zezwolenia na pobyt.
4.
Umawiająca się Strona reprezentująca, zgodnie z artykułem 8 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 roku, notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego przejęcie w tym państwie reprezentacji.

Zasady reprezentacji

1.
Działając na podstawie artykułu 7 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą stosować przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz, odpowiednio, polskie i słoweńskie przepisy wewnętrzne w taki sposób, aby uwzględnione były także interesy państwa reprezentowanego.
2.
Działając na podstawie artykułu 7 niniejszej Umowy, przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne postępować będą z taką samą starannością, jak przy wydawaniu własnych wiz. Żadna z Umawiających się Stron nie będzie jednak ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte na rzecz drugiej Umawiającej się Strony.
3.
Działając na podstawie artykułu 7 niniejszej Umowy, Strona polska i Strona słoweńska będą przestrzegać norm prawnych Wspólnoty Europejskiej, w tym dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jak również, odpowiednio, polskich i słoweńskich przepisów wewnętrznych w tym zakresie.