Rozdział 1 - Wspólne Centrum Aplikacji Wizowych w Podgoricy - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.

Rozdział  1

Wspólne Centrum Aplikacji Wizowych w Podgoricy

Ramy organizacyjne działalności

1.
W niniejszej Umowie oraz w kontaktach ze stronami trzecimi, jednostka ustanowiona przez Stronę słoweńską w ramach oficjalnej struktury Ambasady Republiki Słowenii w Podgoricy w celu wykonywania czynności określonych w niniejszej Umowie występować będzie pod nazwą Wspólne Centrum Aplikacji Wizowych, zwane dalej "Centrum".
2.
Zgodnie z artykułem 8 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 roku, Ambasada Republiki Słowenii w Podgoricy, zwana dalej "Ambasadą słoweńską" notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do działalności Centrum.

Główna działalność Centrum

1.
Główna działalność Centrum polega na załatwianiu wniosków o wydanie wiz lotniskowych (wizy A), wiz tranzytowych (wizy B) oraz krótkoterminowych (wizy C). Działalność ta polega na udzielaniu informacji osobom ubiegającym się o wizy, przyjmowaniu i rejestracji wniosków wizowych, przekazywaniu danych oraz dokumentów - w tym dokumentów podróży osób ubiegających się o wizy - do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy (zwanej dalej "Ambasadą polską"), zwrocie osobom ubiegającym się o wizy dokumentów podróży przekazanych przez Ambasadę polską do Centrum oraz organizowaniu rozmów kwalifikacyjnych (wywiadów) konsulowi Ambasady polskiej, zwanemu dalej konsulem polskim", na jego życzenie.
2.
Konsul polski, pełniący funkcje konsularne zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, będzie w Centrum wykonywać w ramach kompetencji Ambasady polskiej czynności związane z wydawaniem narodowych wiz długoterminowych i pozwoleń na pobyt. Konsul polski będzie przeprowadzać wywiady oraz udzielać porad osobom ubiegającym się o wizy w godzinach urzędowych Centrum.

Zasady współpracy w ramach działalności Centrum

1.
Ambasada polska będzie uczestniczyć w działalności Centrum poprzez konsula polskiego, który w zakresie swoich działań będzie podlegać nadzorowi Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Konsul polski będzie przestrzegać zasad działalności Centrum, ustanowionych przez Stronę słoweńską.
3.
Strona polska notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry o mianowaniu polskiego konsula, zgodnie z artykułem 10 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku.
4.
Konsul polski będzie odpowiadać za przestrzeganie niniejszej Umowy oraz polskich przepisów wizowych i będzie udzielać pomocy dyplomacie Ambasady słoweńskiej (zwanemu dalej "konsul słoweński") w wypełnianiu obowiązków związanych z działalnością Centrum.
5.
Polecenia personelowi Centrum mogą być wydawane tylko przez konsula słoweńskiego.

Szczegółowe zasady dotyczące wniosków wizowych załatwianych przez Centrum

1.
Centrum będzie pobierać opłaty wizowe przy przyjmowaniu wniosków wizowych i przekazywać je wraz z wnioskami wizowymi i dołączonymi do nich dokumentami uzupełniającymi do Ambasady polskiej.
2.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 niniejszej Umowy, konsul polski będzie przyjmować opłaty za narodowe wizy długoterminowe oraz za pozwolenia na pobyt podczas swojej obecności w Centrum przy składaniu wniosków przez osoby ubiegające się o wizę.
3.
Zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, wnioski wizowe i dołączone do nich dokumenty uzupełniające będą przekazywane przez Centrum do Ambasady polskiej i odwrotnie za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub z wykorzystaniem innych środków, określonych przez Ambasadę polską i Centrum. Wnioski przekazywane będą raz w tygodniu. Koszty przesyłania wniosków i paszportów będzie opłacać nadawca bezpośrednio w firmie kurierskiej.
4.
Konsul słoweński jest odpowiedzialny za znajomość przez personel Centrum zasad przyjmowania wniosków wizowych. W tym celu konsul słoweński może wystąpić z inicjatywą wspólnych szkoleń z konsulem polskim.

Rejestracja

Dla zapewnienia sprawnego załatwiania wniosków o wydanie wiz przez obie Umawiające się Strony, Centrum będzie prowadzić rejestrację następujących danych dotyczących wniosków, o których mowa w artykule 2 ustęp 1:

a)
numer rejestracyjny wniosku,
b)
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wizę,
c)
data urodzenia osoby ubiegającej się o wizę,
d)
płeć osoby ubiegającej się o wizę,
e)
numer dokumentu podróży,
f)
data ważności dokumentu podróży,
g)
państwo wydające dokument podróży,
h)
rodzaj wnioskowanej wizy,
i)
państwo docelowe,
j)
wysokość pobranej opłaty wizowej,
k)
data przyjęcia wniosku,
l)
data przesłania wniosku do Ambasady polskiej,
m)
data zwrotu dokumentu podróży do Centrum,
n)
data zwrotu dokumentu podróży osobie ubiegającej się o wizę,
o)
dane kontaktowe osoby ubiegającej się o wizę.

Uczestnictwo w działalności Centrum innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw stosujących przepisy Schengen

1.
Uczestnictwo w działalności Centrum jest otwarte dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw stosujących przepisy Schengen.
2.
Strona słoweńska powiadomi Stronę polską o zamiarze przystąpienia do działalności Centrum przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej lub inne państwo stosujące przepisy Schengen.