Art. 9. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  9

Spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji.