Art. 2. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  2

Główna działalność Centrum

1.
Główna działalność Centrum polega na załatwianiu wniosków o wydanie wiz lotniskowych (wizy A), wiz tranzytowych (wizy B) oraz krótkoterminowych (wizy C). Działalność ta polega na udzielaniu informacji osobom ubiegającym się o wizy, przyjmowaniu i rejestracji wniosków wizowych, przekazywaniu danych oraz dokumentów - w tym dokumentów podróży osób ubiegających się o wizy - do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy (zwanej dalej "Ambasadą polską"), zwrocie osobom ubiegającym się o wizy dokumentów podróży przekazanych przez Ambasadę polską do Centrum oraz organizowaniu rozmów kwalifikacyjnych (wywiadów) konsulowi Ambasady polskiej, zwanemu dalej konsulem polskim", na jego życzenie.
2.
Konsul polski, pełniący funkcje konsularne zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, będzie w Centrum wykonywać w ramach kompetencji Ambasady polskiej czynności związane z wydawaniem narodowych wiz długoterminowych i pozwoleń na pobyt. Konsul polski będzie przeprowadzać wywiady oraz udzielać porad osobom ubiegającym się o wizy w godzinach urzędowych Centrum.