Art. 7. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  7

Zakres reprezentacji

1.
Umawiające się Strony będą się wzajemnie zastępować w oparciu o Wspólne Instrukcje Konsularne i regulacje niniejszej Umowy przy wydawaniu wiz jednolitych (A - wizy lotniskowe, B - wizy tranzytowe, C - wizy krótkoterminowe). Postanowienia artykułu 2 ustęp 2 niniejszej Umowy pozostają w mocy.
2.
Listę państw trzecich, w których będzie miała miejsce reprezentacja wizowa, zawiera załącznik do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.
3.
Umawiające się Strony mogą się wspierać wzajemnie w pobieraniu i przesyłaniu danych biometrycznych do wykorzystania przy wnioskach o narodowe wizy długoterminowe i zezwolenia na pobyt.
4.
Umawiająca się Strona reprezentująca, zgodnie z artykułem 8 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 roku, notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego przejęcie w tym państwie reprezentacji.