Art. 11. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  11
1.
Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszej z not, w których Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o spełnieniu wewnętrznych wymogów niezbędnych dla jej wejścia w życie. Umowa będzie jednak tymczasowo stosowana od dnia podpisania.
2.
Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją w każdym czasie wypowiedzieć na piśmie na drodze dyplomatycznej. W przypadku wypowiedzenia Umowa pozostanie w mocy przez okres trzydziestu (30) dni od momentu otrzymania noty przez drugą Umawiającą się Stronę.
3.
Umawiające się Strony mogą w każdym czasie zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub w części. Początek i koniec okresu zawieszenia podlega notyfikacji w drodze dyplomatycznej. W przypadku zawieszenia stosowania Umowa pozostanie w mocy przez okres trzydziestu (30) dni od momentu notyfikacji, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Warszawie, dnia 14 marca 2008 roku, w dwóch oryginałach, każdy w językach polskim, słoweńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadkach rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy, tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.