Art. 4. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  4

Szczegółowe zasady dotyczące wniosków wizowych załatwianych przez Centrum

1.
Centrum będzie pobierać opłaty wizowe przy przyjmowaniu wniosków wizowych i przekazywać je wraz z wnioskami wizowymi i dołączonymi do nich dokumentami uzupełniającymi do Ambasady polskiej.
2.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 niniejszej Umowy, konsul polski będzie przyjmować opłaty za narodowe wizy długoterminowe oraz za pozwolenia na pobyt podczas swojej obecności w Centrum przy składaniu wniosków przez osoby ubiegające się o wizę.
3.
Zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, wnioski wizowe i dołączone do nich dokumenty uzupełniające będą przekazywane przez Centrum do Ambasady polskiej i odwrotnie za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub z wykorzystaniem innych środków, określonych przez Ambasadę polską i Centrum. Wnioski przekazywane będą raz w tygodniu. Koszty przesyłania wniosków i paszportów będzie opłacać nadawca bezpośrednio w firmie kurierskiej.
4.
Konsul słoweński jest odpowiedzialny za znajomość przez personel Centrum zasad przyjmowania wniosków wizowych. W tym celu konsul słoweński może wystąpić z inicjatywą wspólnych szkoleń z konsulem polskim.