Art. 1. - Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie wydawania wiz. Warszawa.2008.03.14.

Monitor Polski

M.P.2008.63.550

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2008 r.
Artykuł  1

Ramy organizacyjne działalności

1.
W niniejszej Umowie oraz w kontaktach ze stronami trzecimi, jednostka ustanowiona przez Stronę słoweńską w ramach oficjalnej struktury Ambasady Republiki Słowenii w Podgoricy w celu wykonywania czynności określonych w niniejszej Umowie występować będzie pod nazwą Wspólne Centrum Aplikacji Wizowych, zwane dalej "Centrum".
2.
Zgodnie z artykułem 8 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 roku, Ambasada Republiki Słowenii w Podgoricy, zwana dalej "Ambasadą słoweńską" notyfikuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do działalności Centrum.