Monitor Polski

M.P.2019.794

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 67
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej"

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się "Politykę ekologiczną państwa 2030 - strategię rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej", stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2.  W załączniku do uchwały nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r." (M.P. poz. 469) w rozdziale IV:
1) uchyla się podrozdział 1. "Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska";
2) uchyla się podrozdział 3. "Cel 3. Poprawa stanu środowiska";
3) w podrozdziale 4. "Główne kierunki interwencji i zadania w obszarze energetyki i środowiska" w tabeli:
a) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin" uchyla się:
działanie nr 1,
działania nr 3-6,
b) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody" uchyla się działania nr 7-10,
c) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna" uchyla się działania nr 11-14,
d) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią" uchyla się działania nr 15A, 15B i 16,
e) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki" uchyla się działania nr 35-38,
f) w części zatytułowanej "3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne" uchyla się działania nr 39-44,
g) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki" uchyla się działania nr 45-47,
h) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych" uchyla się działania nr 48A, 48B i 49,
i) w części zatytułowanej "Kierunek Interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy" uchyla się działania nr 50-52;
4) w podrozdziale 5. "Wskaźniki" w tabeli:
a) w części zatytułowanej "Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska" uchyla się lp. 1-5,
b) w części zatytułowanej "Cel 3. Poprawa stanu środowiska" uchyla się lp. 17-26;
5) w podrozdziale 6. "Zagadnienia horyzontalne" uchyla się:
a) część "6.1. Adaptacja do zmian klimatu",
b) część "6.5. Zielone zamówienia/zielone zakupy".
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 2030

- strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

grafika