Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  91.  [Podmioty pełniące rolę organów ochrony przyrody]

Organami w zakresie ochrony przyrody są:

1) minister właściwy do spraw środowiska;
1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
2) wojewoda;
2a) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
2b) marszałek województwa;
2c) dyrektor parku narodowego;
3) starosta;
4) wójt, burmistrz albo prezydent miasta.