[Podmioty pełniące rolę organów ochrony przyrody] - Art. 91. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Podmioty pełniące rolę organów ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  91.  [Podmioty pełniące rolę organów ochrony przyrody]

Organami w zakresie ochrony przyrody są:

1)
minister właściwy do spraw środowiska;
1a)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
2)
wojewoda;
2a)
regionalny dyrektor ochrony środowiska;
2b)
marszałek województwa;
2c)
dyrektor parku narodowego;
3)
starosta;
4)
wójt, burmistrz albo prezydent miasta.