Art. 38b. - [Sporządzenie audytu krajobrazowego; sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania audytu krajobrazowego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  38b.  [Sporządzenie audytu krajobrazowego; sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania audytu krajobrazowego]
1. 
Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa.
2. 
Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa:
1) 172
 ogłasza, w sposób określony w art. 8h ust. 1, o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego;
2)
zasięga opinii o projekcie od:
a)
regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
b)
dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa,
c)
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
d)
rad gmin położonych na terenie województwa

- z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu;

3)
może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii;
4) 173
 ogłasza, w sposób określony w art. 8h ust. 1, o rozpoczęciu konsultacji społecznych;
5) 174
 przeprowadza konsultacje społeczne, a następnie wprowadza do projektu audytu krajobrazowego zmiany wynikające z konsultacji społecznych;
6) 175
 (uchylony).
7)
176  udostępnia w Rejestrze projekt audytu krajobrazowego wraz z raportem, o którym mowa w art. 8k ust. 2;
8) 177
 przedstawia sejmikowi województwa projekt audytu krajobrazowego.
3. 
Na zgłoszone przed uchwaleniem audytu krajobrazowego żądanie gminy, której opinia nie została uwzględniona w projekcie audytu krajobrazowego, sejmik województwa rozstrzyga w formie uchwały o zasadności nieuwzględnienia opinii przez zarząd województwa; rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest wiążące.
4.  178
 Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa.
5. 
Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany.
6.  179
 (uchylony).
172 Art. 38b ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
173 Art. 38b ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
174 Art. 38b ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
175 Art. 38b ust. 2 pkt 6 uchylony przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret piąte ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
176 Art. 38b ust. 2 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret szóste ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2026 r.
177 Art. 38b ust. 2 pkt 8 dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret szóste ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
178 Art. 38b ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 45 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
179 Art. 38b ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 45 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.