Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1690

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe 2

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  3
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej "kotłami".
2.  Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:
1) przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;
2) kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 kW;
3) o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW z ręcznym zasilaniem balotami słomy.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) 4  wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to każde rozporządzenie produktem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub realizowaną w innej formie niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2) 5  (uchylony).
§  3.  6
1.  Wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej określa załącznik do rozporządzenia.
2.  W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.
3.  W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.
4.  Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie".
5.  Kotły wyposażone w systemy oczyszczania spalin powinny stanowić integralną całość konstrukcji, potwierdzoną badaniami dopuszczającymi kocioł do obrotu i użytkowania, o których mowa w § 4.
6.  Instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa kotła powinny zawierać informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta.
§  4.  7  Graniczne wartości emisji oraz graniczne wartości sprawności cieplnej, o których mowa w § 3 ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie, o której mowa w § 3 ust. 4, przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
§  5.  Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.
§  6.  8  Do kotłów innych niż wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz innych niż na biomasę niedrzewną, od dnia 1 stycznia 2020 r. § 3 ust. 1 i § 4 nie stosuje się.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK 9  

1.GRANICZNE WARTOŚCI EMISJI

Sposób zasilania paliwemGraniczne wartości emisjia)
mg/m3 przy 10% O2b)
COOGCPył
Ręczny7003060
Automatyczny5002040
a) Potwierdzenie spełniania granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5.

b) Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesiony do temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.

2. GRANICZNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ KOTŁÓW.

Sprawność cieplna kotła przy znamionowej mocy cieplnej nie powinna być mniejsza niż:

1) 87% - dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 100 kW;

2) 89% - dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW.

Potwierdzenie spełniania granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów jest dokonywane przy uwzględnieniu normy przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 lutego 2017 r. pod numerem 2017/80/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.
4 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.
5 § 2 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.
7 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.
8 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.
9 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2019 r.