Official Gazette

Nadanie statutu Turniejowi Młodych Mistrzów Techniki.

M.P.1985.21.163 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

M.P.1985.21.161 | uchwała z dnia 19 lipca 1985 r. | Akt jednorazowy

Tytuł honorowy "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1985.21.160 | uchwała z dnia 11 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.

M.P.1985.20.158 | zarządzenie z dnia 10 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.

M.P.1985.20.155 | uchwała z dnia 18 lipca 1985 r. | Akt jednorazowy

Pokrywanie kosztów podróży służbowych poza granicami kraju.

M.P.1985.20.154 | uchwała z dnia 24 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Tytuł honorowy "Zasłużony Energetyk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1985.20.153 | uchwała z dnia 17 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej przez osoby fizyczne.

M.P.1985.19.151 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

M.P.1985.19.150 | zarządzenie z dnia 11 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

M.P.1985.19.147 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1985.19.146 | uchwała z dnia 2 lipca 1985 r. | Akt jednorazowy

Odbudowa i rozwój państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.

M.P.1985.19.144 | uchwała z dnia 30 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Ochrona znaków towarowych.

M.P.1985.18.143 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Tryb przedstawiania wniosków o nadanie "Medalu Rodła" oraz sposób jego noszenia.

M.P.1985.18.141 | uchwała z dnia 17 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Dyscypliny sportu dopuszczone do uprawiania w kraju oraz zakres tego dopuszczenia.

M.P.1985.17.139 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie normatywu wyposażenia akademii wychowania fizycznego w obiekty i urządzenia kultury fizycznej.

M.P.1985.17.138 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

M.P.1985.17.135 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 1985 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1985.17.134 | zarządzenie z dnia 20 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

M.P.1985.17.133 | uchwała z dnia 24 czerwca 1985 r. | Akt jednorazowy

Taryfa pocztowa za usługi w obrocie zagranicznym.

M.P.1985.16.131 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalanie następstw wypadków wynikłych u osób objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi.

M.P.1985.16.130 | zarządzenie z dnia 20 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1985.16.129 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1985 r. | Akt jednorazowy

Udokumentowanie operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1985.16.128 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1985.16.126 | uchwała z dnia 18 czerwca 1985 r. | Akt jednorazowy

Termin przyjmowania zgłoszeń osób wysuniętych na kandydatów na posłów.

M.P.1985.16.125 | uchwała z dnia 25 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Powołanie Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1985.16.124 | uchwała z dnia 20 czerwca 1985 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic miasta Płońska.

M.P.1985.15.123 | uchwała z dnia 26 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1985.15.122 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Określenie deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1985.15.121 | zarządzenie z dnia 29 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych.

M.P.1985.15.120 | zarządzenie z dnia 28 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

M.P.1985.15.119 | zarządzenie z dnia 25 maja 1985 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

M.P.1985.15.113 | uchwała z dnia 28 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Diety i zwrot kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.

M.P.1985.14.111 | uchwała z dnia 10 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów pieczęci komisji i konwentów wyborczych.

M.P.1985.14.110 | uchwała z dnia 10 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Regulamin okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1985.14.109 | uchwała z dnia 10 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1985.14.108 | uchwała z dnia 10 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Dyscypliny sportu oraz gry zespołowe, w których zawodnikom mogą być przyznawane stypendia sportowe.

M.P.1985.13.106 | zarządzenie z dnia 22 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

M.P.1985.13.99 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

M.P.1985.13.98 | uchwała z dnia 28 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych emerytur i rent rolników indywidualnych.

M.P.1985.13.97 | uchwała z dnia 20 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Realizacja w 1984 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

M.P.1985.13.96 | uchwała z dnia 29 maja 1985 r. | Akt nienormatywny

Plany kont jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1985.12.95 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Stawki wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i za ich konserwację.

M.P.1985.11.94 | zarządzenie z dnia 2 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.

M.P.1985.11.93 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.

M.P.1985.11.90 | uchwała z dnia 20 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

M.P.1985.10.87 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P.1985.10.86 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1985.10.83 | uchwała z dnia 2 maja 1985 r. | Akt jednorazowy

Zapewnienie warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.

M.P.1985.10.82 | uchwała z dnia 7 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.

M.P.1985.9.81 | zarządzenie z dnia 29 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1985.9.80 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

M.P.1985.9.77 | uchwała z dnia 9 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Ograniczenia w zużyciu węgla kamiennego oraz energii cieplnej w 1985 r.

M.P.1985.9.76 | uchwała z dnia 1 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc