Plan emisji znaczków pocztowych na 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1994.24.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 kwietnia 1994 r.
w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
Ustala się plan emisji znaczków pocztowych na 1995 r., stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

PLAN EMISJI ZNACZKÓW POCZTOWYCH NA 1995 r.

Lp.Temat Liczba i forma wydawniczaTermin wprowadzenia do obiegu
12 3 4
1"Kocham Cię" 1 znaczek styczeń 1995 r.
2"Służba hydrologiczno-meteorologiczna w Polsce" 1 znaczek styczeń 1995 r.
3"Poczet królów i książąt polskich" według Jana Matejki 4 znaczki luty 1995 r.
4"75 rocznica Zaślubin Polski z Morzem" 1 znaczek luty 1995 r.
5"500 rocznica urodzin św. Jana Bożego"1 znaczek marzec 1995 r.
6"Pisanki polskie" 4 znaczki marzec 1995 r.
7"Europa" 2 znaczki kwiecień 1995 r.
8"Międzynarodowy Rok Katyński"1 znaczekkwiecień 1995 r.
9"50 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Państwa Polskiego"1 znaczekmaj 1995 r.
10"75 rocznica urodzin Jana Pawła II" 1 znaczek maj 1995 r.
11"Groteska - teatr baśni -1945-1995" 4 znaczki maj 1995 r.
12"150 lat kolei na ziemiach polskich"4 znaczki czerwiec 1995 r.
13"50 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych" 1 znaczek czerwiec 1995 r.
14"125 lat Banku Handlowego w Warszawie S.A."1 znaczekczerwiec 1995 r.
15"100 lat ruchu ludowego" 1 znaczek lipiec 1995 r.
16Obchody 200 rocznicy powstania "Mazurka Dąbrowskiego" 1 znaczek lipiec 1995 r.
17"75 rocznica Bitwy Warszawskiej" 1 znaczek sierpień 1995 r.
18"Mistrzostwa świata w powożeniu zaprzęgami parokonnymi Poznań '95" 2 znaczki sierpień 1995 r.
19"Sanktuaria Maryjne" 1 znaczek sierpień 1995 r.
20"XVII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie" 1 znaczek 1 blok sierpień 1995 r.
21"Plakat polski" 2 znaczki wrzesień 1995 r.
22XI Światowy Kongres Uczestników Lotów Kosmicznych1 znaczekwrzesień 1995 r.
23"Światowy Dzień Poczty"2 znaczki październik 1995 r.
24"XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina" 1 znaczek październik 1995 r.
25"Mistrzostwa świata w akrobatyce sportowej Wrocław '95" 1 znaczek październik 1995 r.
26"Wybitni elektrycy polscy" 1 znaczek listopad 1995 r.
27"Boże Narodzenie" 2 znaczki listopad 1995 r.
28"Pisklęta ptaków śpiewających" 4 znaczki grudzień 1995 r.
29emisja obiegowa 4 znaczki w miarę potrzeb eksploatacyjnych
Razem: 51 znaczków

1 blok

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1994 r. (M.P.95.2.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1995 r. (M.P.95.21.254) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 1995 r.