Dodatkowe wymogi postępowania z rządowymi projektami normatywnych aktów prawnych ze względu na konieczność spełniania kryteriów zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.1994.23.188

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1994 r.

UCHWAŁA Nr 16
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 1994 r.
w sprawie dodatkowych wymogów postępowania z rządowymi projektami normatywnych aktów prawnych ze względu na konieczność spełniania kryteriów zgodności z prawem Unii Europejskiej.

W związku z art. 68 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Projekty normatywnych aktów prawnych, opracowywane przez członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych organów administracji państwowej oraz wojewodów, podlegają, oprócz wymogów określonych w uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 7, poz. 47, z 1992 r. Nr 7, poz. 47 i Nr 25, poz. 180), badaniu pod względem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.
2.
Uchwała reguluje tryb opiniowania normatywnych aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. Tryb opiniowania obejmuje wydawanie opinii wstępnej oraz końcowej.
3.
Przepis ust. 1 dotyczy w szczególności następujących dziedzin:
1)
prawa celnego,
2)
prawa o spółkach,
3)
prawa bankowego,
4)
prawa podatkowego w zakresie podatków przedsiębiorstw oraz podatków pośrednich,
5)
prawa o zakładaniu i funkcjonowaniu oraz rachunkowości przedsiębiorstw,
6)
ochrony własności intelektualnej,
7)
ochrony praw pracowniczych,
8)
usług finansowych,
9)
zasad konkurencji,
10)
ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
11)
ochrony sanitarnej zwierząt i roślin,
12)
ochrony konsumenta,
13)
przepisów technicznych i norm,
14)
transportu,
15)
ochrony środowiska naturalnego,
16)
statystyki.
1.
Projekty normatywnych aktów prawnych wraz z opinią wstępną są kierowane do postępowania uzgadniającego w trybie uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów.
2.
Opinia wstępna stanowi konieczny element uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych i określa w szczególności:
1)
zakres dostosowania projektowanych rozwiązań do prawa Unii Europejskiej,
2)
projektowane przepisy, które odbiegają od prawa Unii Europejskiej,
3)
przewidywany tryb i termin ostatecznego dostosowania przepisów odbiegających od prawa Unii Europejskiej do tego prawa lub argumentację na rzecz przejściowego pozostawienia rozbieżności w tym zakresie.
3.
W opinii wstępnej, o której mowa w ust. 2, należy również scharakteryzować przewidywane skutki finansowe i społeczno-gospodarcze projektowanego aktu, w kontekście uwzględniania wymogów wynikających z Układu Europejskiego.
1.
Opinię wstępną przygotowują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach do spraw badania zgodności z prawem Unii Europejskiej, wydzielonych w tym celu w ramach dotychczasowych struktur ministerstw oraz centralnych organów administracji państwowej.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są przygotowywani do wykonywania swoich zadań w ramach szkoleń organizowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
1.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej w ramach postępowania uzgadniającego, o którym mowa w § 2 ust. 1, dokonuje oceny projektów normatywnych aktów prawnych pod względem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej i wyraża w tym zakresie opinię końcową w terminie określonym do uzgodnienia normatywnego aktu prawnego.
2.
Opinię końcową umieszcza się w uzasadnieniu do ostatecznej wersji projektu normatywnego aktu prawnego. Przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Projekty normatywnych aktów prawnych kierowane do rozpatrzenia przez Radę Ministrów muszą zawierać opinię, o której mowa w § 4. Projekty nie zawierające takiej opinii Sekretarz Rady Ministrów, po powiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, zwraca wnioskodawcy.
2.
Projekty ustaw uchwalone przez Radę Ministrów są kierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem zawierającym opinię, o której mowa w § 4.
1.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej jest zobowiązany do udostępniania poszczególnym członkom Rady Ministrów i organom administracji rządowej, a także Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta oraz innym zainteresowanym organom państwowym, informacji o podstawowych problemach wymagających wdrożenia procedur dostosowawczych oraz - sukcesywnie - polskiej wersji językowej prawa Unii Europejskiej, w zakresie interesującej je problematyki.
2.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej zleca wykonanie, przez współpracujących z nim ekspertów, niezbędnych opinii prawnych, zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez zainteresowanych ministrów i inne organy państwowe.
3.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej może również inicjować działania dostosowawcze wynikające z Układu Europejskiego, przedstawiając propozycje rozwiązań zainteresowanym ministrom i innym organom państwowym.
1.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej jest zobowiązany corocznie składać Radzie Ministrów, za pośrednictwem Prezesa Rady Ministrów, sprawozdanie z przebiegu procesu dostosowawczego oraz realizacji przepisów niniejszej uchwały.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest składane po zaopiniowaniu przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów.
1.
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w § 3 ust. 2 i w § 6 są pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczącej Urzędu Rady Ministrów.
2.
Niezależnie od środków określonych w ust. 1 na realizację zadań wynikających z uchwały mogą być przeznaczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, środki pomocy zagranicznej uzyskane na finansowanie procesów dostosowawczych w zakresie prawa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.